گزارش نشست‌ها - آرشیو

گزارش کرسی ترویجی «استعاره مفهومی تکاملی» گالری

نقطه جامع پژوهش حاضر از منظر تئوریک را می‌توان در شناسایی نوع جدیدی از استعاره مفهومی در متن‌های چند وجهی دانست که استعاره فرصت می‌یابد وجه تکاملی و پویای عینی‌سازی مفهوم انتزاعی را به نمایش گذارد.

ادامه مطلب

دکتر تقی‌زادگان: سایبورگ‌ها سازنده تصویر تازه‌ای از بدن هستند

سایبورگ از ترکیب دو واژه سایبرنتیک و ارگانیسم ساخته شده است و اشاره به موجودی با اجزای ارگانیکی و مکانیکی دارد. سایبورگ‌ها در تقاطع انسان و تکنولوژِی قرار گرفته‌اند. اگر برای نسل پیشین سایبورگ‌ها همچون استحاله انسان در ماشین یا مسخ شدن انسان در تکنولوژی بودند، برای نسل جدید سایبورگ‌ها به معنای همزیستی انسان و ماشین است.

ادامه مطلب