خبر و اطلاعیه

گزارش نشست، ظرفیت همکاری های بین المللی در قالب افق ۲۰۲۰

افق ۲۰۲۰ یکی از برنامه های اتحادیه اروپا در قالب طرح های تحقیقاتی است که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده و تا ۲۰۲۰ ادامه دارد. شعار اصلی طرح افق ۲۰۲۰ تشکیل شبکه‌ای تحقیقاتی به عنوان عامل موفقیت است. امروزه این اصل در جوامع علمی پذیرفته شده است که سه پدیده جهانی شدن، امنیت ملی و توسعه علم و فناوری؛ با هم در تعامل دائمی هستند.