اخبار معاونت - آرشیو

آسیب‌های نگاه افراطی و تفریطی به پیوند علوم انسانی با قرآن و سنت
اهمیت علوم انسانی در جامعه ایران

آسیب‌های نگاه افراطی و تفریطی به پیوند علوم انسانی با قرآن و سنت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی‌سازی علم، دیدگاه‌های افراطی و تفریطی مطرح شد از جمله اینکه برخی معتقدند باید همه چیز را از قرآن و سنت بگیریم و از سوی دیگر برخی معتقدند قرآن و سنت چیزی برای علوم انسانی ندارند اما هر دو دیدگاه درست نیست.

ادامه مطلب