اخبار معاونت - آرشیو

ارسال طرح «سامانه ارزیابی برخط مهارت درک مطلب فارسی ‌آموزان با قابلیت تعامل دوسویه» برای عرضه در غرفه ویژه رونمایی دستاوردهای پژوهش و فناوری سال ۹۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال طرح «سامانه ارزیابی برخط مهارت درک مطلب فارسی ‌آموزان با قابلیت تعامل دوسویه» برای عرضه در غرفه ویژه رونمایی دستاوردهای پژوهش و فناوری سال ۹۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارسال طرح «سامانه ارزیابی برخط مهارت درک مطلب فارسی ‌آموزان با قابلیت تعامل دوسویه» برای عرضه در غرفه ویژه رونمایی دستاوردهای پژوهش و فناوری سال ۹۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب