چند رسانه ای - آرشیو

کرونا فقر، بیکاری و حمایت اجتماعی

کرونا فقر، بیکاری و حمایت اجتماعی

گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون /نشست تخصصی/ کرونا فقر، بیکاری و حمایت اجتماعی / سخنرانان زهرا کریمی ، دکتر روزبه کردونی، دکتر علاءالدین ارزوجی-مدیر جلسه دکتر محمد فاضلی/۲۹ مهرماه۹۹

ادامه مطلب