چند رسانه ای - آرشیو

پنجمین پیش‌نشست همایش «نظم جدید بین‌الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» / ۲۷ مهرماه/۱۴۰۱

پنجمین پیش‌نشست همایش «نظم جدید بین‌الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» / ۲۷ مهرماه/۱۴۰۱

مختصات نظم بین‌الملل متأثر از بحران اوکراین و استراتژی جمهوری اسلامی ایران در آن علیرضا نوری حیدرعلی مسعودی مدیر جلسه: طیبه محمدی‌کیا چهارشنبه، ۲۷ مهر ۴۰۱

ادامه مطلب
پیش‌نشست چهارم همایش «نظم جدید بین‌الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» اروپا و نظم بین‌المللی در پیامد جنگ اوکراین/ ۲۳مهرماه/۱۴۰۱

پیش‌نشست چهارم همایش «نظم جدید بین‌الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» اروپا و نظم بین‌المللی در پیامد جنگ اوکراین/ ۲۳مهرماه/۱۴۰۱

پیش‌نشست چهارم همایش «نظم جدید بین‌الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» اروپا و نظم بین‌المللی در پیامد جنگ اوکراین سخنرانان: داود کیانی عبادالله مولایی مدیر جلسه: علی‌اکبر اسدی شنبه، ۲۳ مهر ۴۰۱

ادامه مطلب