آرشیو اخبار

کاربرد علوم انسانی در جامعه

<span style="text-align: justify; line-height: 28px; font-size: 13px;">سخنرانی رئیس پژوهشگاه در <span style="text-align: justify; font-size: 13px;">اجلاس رئیسان و معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی منطقه یک کشور</span></span>

ادامه مطلب