آرشیو اخبار

دکتر آموزگار: این تهمت را بر خودمان نپذیریم که بی تاریخ بوده ایم

دکتر آموزگار: نباید گفت؛ ما تاریخ خود را ننوشته ایم. ما در یافتن کتیبه ها مدیون باستان شناسان هستیم، در کاویدن نکاتش مدیون زبان شناسان و در نتیجه گیری و تحلیل مدیون تاریخ نویسان هستیم و این تهمت را بر خودمان نپذیریم که بی تاریخ بوده ایم.

ادامه مطلب
دکتر قبادی در جلسه مدیران گروه های پژوهشی: ظرفیت های مکتوم پژوهشگاه باید به «فعلیت» برسد

دکتر قبادی در جلسه مدیران گروه های پژوهشی: ظرفیت های مکتوم پژوهشگاه باید به «فعلیت» برسد گالری

دکتر قبادی: ظرفیت های مکتوم پژوهشگاه باید به «فعلیت» برسد// استقرار نظام دانایی محور در پژوهشگاه، بدون حضور مدیران گروه ها، امکان پذیر نیست // نگاه آینده نگرانه باید از بدنه بجوشد

ادامه مطلب