رساله‌ها

ردیفعنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاوررشتهتاریخ دفاعدریافت فایل
1مقایسه آراء ملاصدرا و کرکگور در خصوص نسبت میان "مرگ اندیشی و معنای زندگیابطحی، صدیقهغلامحسین خدری مهدی دهباشیهادی وکیلیحکمت متعالیهتیر 1398
2بررسی تحلیلی قوانین آموزش‌وپرورش ایران بر اساس اسناد در یکصد ساله اخیر (۱2۸۵-۱3۸۵ ش) با نگاهی به نوسازی آموزشی در ایرانابوحمزه، احمدعلیرضا ملایی توانی پروین ترکمنی آذرشهرام یوسفی فرتاریخ گرایش ایران بعد از اسلامشهریور 1399
3مبانی نظری سلامت بر پایه نظام حکمت متعالیهاحمدی‌زاده، محمداعظم قاسمیحامد آرضایی مهدی معین زادهحکمت متعالیهبهمن 1398
4وابسته‌سازی متممی در زبان فارسی امروزاخلاقی، فریارمحمد دبیرمقدممصطفی عاصی یحیی مدرسیزبان‌شناسی همگانیدی 1388
5بررسی اندیشه وحدت در جهان اسلام معاصر رویکردی در جهت الگوسازی نظام سیاسی برای عصر حاضرارسطو، عبدالکریممحسن خلیجیعلیرضا صدرا سیدرحیم ابوالحسنیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیبهمن 1388
6نسبت رهیافت‌های اندیشه سیاسی محمد عابد الجابری و خوانش او از میراث فلسفه اسلامی با ظهور سلفیت و بنیادگرایی در جهان عرباسکندری خلیلانی، عباسموسی نجفییحیی فوزی سیدحسین حسینی سروریعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیشهریور 1400
7بررسی مفهوم حرکت نزد "ابن‌باجه" و "ابن‌رشد" و تأثیر آن بر فیزیک "گالیله‌ای"اسکندری، فائزهغلامحسین مقدم حیدریمحمود یوسف ثانی عبدالرسول عمادیتاریخ علم دوره اسلامیدی 1398
8اسباب و صور ایجاد طنز در داستان کوتاه (با تأکید بر بیست داستان کوتاه از مشروطه تا انقلاب اسلامی)اسماعیلی، رضاابوالقاسم رادفرزهرا حیاتی آزیتا افراشیزبان و ادبیات فارسیخرداد 1395
9تطور اندیشه سیاسی تشیع در دوره معاصر با تاکید بر تحولات ‎۵۰ ساله اخیر مکتب‌های نجف و جبل عاملاسماعیلی، محمدمهدیموسی نجفیمحمدعلی فتح اللهیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیدی 1388
10نقد الاهیات متافیزیکی و بررسی امکان شکل‌گیری الوهیتی پسامتافیزیکی از منظر هایدگر متاخراشرفی، هانیعلی اصغر مصلح امیر مازیارمهدی معین زاذهفلسفه دینشهریور 1397
11جمال‌شناسی علم معانی و نقد و تحلیل کتاب‌های معانی در زبان فارسیافخمی ستوده، حنیفتقی پورنامداریانابوالقاسم رادفر محمد دبیرمقدمزبان و ادبیات فارسیخرداد 1393
12تاثیر ظهور جریانات تکفیری بر تمدن نوین اسلامیامرایی، رحیمفرهاد زیویار شهرام یوسفی فرمحمود جنیدی محمد امیر احمدزادهعلوم سیاسی گرایش اندیشۀ سیاسیشهریور 1395
13بررسی نظام فعل در زبان سغدی بر اساس متنهای سغدی پاریس بنونیست و قیاس آن با نظام فعل در زبان بلخی بر اساس اسناد بلخی سیمزویلیامزامیدی، سعیدهزهره زرشناسکتایون مزداپور محمد حسن جلالیان چالشتریفرهنگ و زبان‌های باستانیخرداد 1394
14نقد و ارزیابی فردگرایی روش شناختی در اقتصاد نئوکلاسیک بر پایه واقعگرایی انتقادی؛ رویکردی به نظریه اقتصاد اسلامی صدرامیری طهرانی زاده، سید محمدرضاعماد افروغیدالله دادگر امیر احسان کرباسی زادهفلسفه علم و فناوریدی 1392
15سیر تطور مشروعیت بخشی دین به نظام سیاسی از صفویه تا انقلاب اسلامی در ایرانامینی نژاد، حسینموسی نجفیفرهاد زیویار محمد امیر احمد زادهعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیاسفند 1396
16رویکردهای حکمت متعالیه در مواجهه با پدیده‎های نوین فرهنگی با تأکید بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (مطالعه موردی دنیای مجازی)اورعی، حسنطاهره کمالی‎زاده مریم صانع‎پورزهره معماریحکمت متعالیهشهریور 1398
17تصحیح دیوان منوچهری دامغانی و شرح مشکلات آنآبادیان، راضیهتقی پورنامداریان اصغر میرباقری فردشهرام آزادیانزبان و ادبیات فارسیآبان 1396
18عدالت‌خواهی در دوره قاجار؛ گذر از گفتمان به جنبش اجتماعیآتشگران، مسعودعلیرضا توانی‌ملاییعبدالرحمن حسنی‌فر داریوش رحمانیانتاریخ گرایش ایران بعد از اسلامبهمن 1394
19زیبایی شناسی آثار منظوم سغدی، پارسی و پارتی در دوره میانهآذرانداز، عباسزهره زرشناسکتایون مزداپور ابوالقاسم رادفرفرهنگ و زبان‌های باستانیمرداد 1391
20سهم و نقش عقل گرایی در تمدن نوین اسلامی با تاکید بر عقل حکمیآریانژاد، سیدسعیدموسی نجفی قاسم پورحسنهادی وکیلیانقلاب و تمدن اسلام‌یمهر 1396
21نقش تکنولوژی در بحران کیفیت مراقبت در پزشکیبابایی، سعیدهعلیرضا منجمیعلیرضا منصوریفلسفه علم و فناوریشهریور 1400
22نسبت مفهوم تجربۀ دینی در اندیشۀ شلایرماخر با مفهوم تجربۀ زیسته در اندیشۀ دیلتایباسط، محمدابراهیممریم صانع‌پور مهدی معین‌زادهمیثم سفیدخوشفلسفۀ دینبهمن 13۹۷
23تصحیح و شرح مشکلات منظومه شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی و تحقیق در احوال و آثار ویباغبانی، محسنابوالقاسم رادفرزهرا پارساپور زهرا حیاتیزبان و ادبیات فارسیاسفند 1399
24تبیین و ارزیابی مساله شرّ در الهیات روایی النور استامپبغدادی، ساراسیدامیر اکرمیبهرام علیزاده مهدی اصفهانیفلسفه دینمهر 1400
25رهیافتی نجومی به تفسیر روایت زرتشتی آخرالزّمانبلنداقبال، علیرضاکتایون مزداپورزهره زرشناس حنیف قلندریفرهنگ و زبان‌های باستانیاسفند 1393
26نسبت عقل و نقل در مسأله شر در دیدگاه ملاصدرا و شارحین (مطالعه موردی آیت الله جوادی و آیت الله مصباح)بهرامی، علی‌رضارضا برنجکار هادی وکیلینعیمه پور محمدیحکمت متعالیهمهر 1399
27تصحیح، ترجمه و شرح رسالۀ نزهة الحدائق و الحاقات آن اثر غیاث‌الدین جمشید کاشانی همراه با بررسی منشأ، ساختار و کاربردهای ابزار موسوم به «صفیحه» در نجوم دورۀ اسلامیبهلول، حمیدحسین معصومی همدانیحسن طارمی‌راد حنیف قلندریتاریخ علم دورۀ اسلامیدی 1395
28تبیین پدیده «زلزله» نزد دانشمندان دوره اسلامی از قرن سوم تا یازدهم هجریبیات، خلیل‏الهعبدالرسول عمادی فخرالدین احمدی‏دانش‏‏آشتیانیسید محمد‏رحیم ربانی‏زادهتاریخ علم دوره اسلامیتیر 1400
29بررسی تطبیقی نظرات دانشمندان علم اپتیک، از بطلمیوس تا کمال‌الدین فارسی (در چگونگی ابصار، مکان تصاویر دیده شده، خطاهای دید و علل آن‌ها در بینایی از طریق انعکاس به همراه تصحیح، ترجمه و شرح فصول چهار، پنج و شش کتاب تنقیح‌المناظر نوشته کمال‌الدین فارسی، 718ق/1319م.)پاذری، سهیلاحسین معصومی‌همدانیعلیرضا منصوری عبدالرسول عمادی شاپور اعتمادتاریخ علم دوره اسلامیخرداد 1394
30توصیف ساختار دستوری زبان فارسی در مثنوی معنوی مولاناپاک نهاد، محمدابوالقاسم رادفرمحسن ابوالقاسمی تقی پورنامداریان علی اشرف صادقیزبان و ادبیات فارسیبهمن 1391
31فرهنگ توصیفی اصطلاحات دیوانی در شبه قاره (عصراکبرشاه)پناهی، ثریاابوالقاسم رادفرحسن انوری مصطفی عاصیزبان و ادبیات فارسیبهمن 1394
32تجزیه و تحلیل واژگانی و دستوری و ترجمة فارسی متن ختنی و سغدی سوترة سنگهاته (=یک جفت پرسش)پوراحمد، مجیدمهشید میـرفخراییمحمـدتقی راشدمحصلفرهنگ و زبان‌های باستانیمهر 1398
33اصول معرفت‌شناختی علم مابعدالطبیعه در فلسفه صدرایی با نگاهی به فلسفه استعلایی کانتپورمهران، پدرامهادی وکیلیمرتضی فتحی‌زاده مریم صانع‌پورحکمت متعالیهشهریور 1396
34بررسی تطبیقی نحو زبان‌های بلخی و سغدیتبریزی نژاد، زهرازهره زرشناسکتایون مزداپور فریار اخلاقیفرهنگ و زبان‌های باستانیبهمن 1394
35ارزیابی مهارت‌های زبانی بیماران آسیب‌دیده مغزی نیمکره راست فارسی‌زبان بر پایه پروتکل ارزیابی مهارت‌های ارتباطی مونترال (پروتکل ام. ای. سی.)ترابی، محمدحسنیحیی مدرسی‌تهرانی شهلا رقیب‌دوستفریبا یادگاریزبان‌شناسی همگانیمهر 1398
36شناخت مؤلفه‌های فرهنگی و تمدنی نظریه‌های مرتبط با هویت ملی در مسیر جهانی شدن فرهنگی (ناظر بر تاریخ معاصر ایران)تفته، محمدکاظمفرهاد زیویار مهدی بنایی جهرمیسیده زهرا اجاق مالک شجاعی جشوقانیعلوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسیبهمن 1399
37مبانی و روش رهبری امام خمینیره از نظریه‌پردازی انقلابی تا مدیریت جامعۀ پساانقلابیتقوی مقدم، سیدمصطفیمصطفی ملکوتیان عبدالرحمن حسنی‌فرفرهاد زیویار علیرضا ملائی توانیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیاسفند 1395
38بازتاب عناصر فرهنگی و اجتماعی در کتاب سمک عیارتمدن، محمدعبدالحسین فرزادابوالقاسم رادفر ناصر تکمیل همایونزبان و ادبیات فارسیخرداد 1394
39امکان و حدود معرفت انسان به خداوند بر اساس مبانی حکمت متعالیه (تأکید بر قرائت سبزواری)توکلی، محمدهادیاعظم قاسمیهادی وکیلیحکمت متعالیهمهر 1396
40اندیشه سیاسی سازِکار تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی از منظر مردم‌سالاری دینیجبرائیلی، سید یاسرموسی نجفی سید فضل‌الله موسوییحیی فوزیعلوم سیاسی گرایش اندیشه‌های سیاسیشهریور 1398
41بررسی آیین نامه‌نگاری در زبان‌های ایرانی میانهجعفری دهقی، شیمازهره زرشناسکتایون مزداپور محمود جعفری دهقیفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور ١٣٩١
42نقد و تحلیلِ تأویل های شعر نوجعفری، سیاوشتقی پورنامداریانزهرا پارساپور یوسف محمد نژادادبیات فارسیدی 1391
43بررسی روند، زمینه‌ها و علل گرایش زنان ایرانی به مد و آرایش جدید (دورۀ ناصری تا پایان دورۀ پهلوی اول: 1227-1320/1848-1941 م)جنگجو قولنجی، شهنازشهرام یوسفی‌فرنعمت الله فاضلی علیرضا ملائی توانیتاریخ گرایش ایران بعد از اسلامشهریور 1396
44تحلیل کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان‌: رویکردی پیکره‌ای ـ شناختی به آموزش واژگانجهانگردی، کیومرثسید مصطفی عاصیآزیتا افراشی امیررضا وکیلی‌فردزبان شناسی همگانیشهریور 1395
45تحلیل روایت‌شناختی اشعار نو غنایی از 1300 تا 1332جواهریان، محمدسامانتقی پورنامداریانحسین صافی مریم شریف‌نسبزبان و ادبیات فارسیبهمن 1398
46ساختار تمدّن اسلامی در حوزه تش‌یع و تسنّن (با تأک‌ید بر فاطم‌یان و عباس‌یان در قرن چهارم) و نسبت آن با سنّت نبوی (ص)جوکار، حامدمحمدعلی مهدوی‌راد محمود ‌جن‌یدی جعفریمصطفی دلشادتهرانیانقلاب و تمدّن اسلامیشهر‌یور 1396
47بازنمود حس‌آمیزی در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره‌مدارجولایی، کامیارآزیتا افراشیسیدمصطفی عاصی احمد پاکتچیزبان‎شناسی همگانیشهریور ۱۳۹۹
48بررسی آثار کیمیایی محمّد‌بن زکریّا رازی؛ اندیشه‌ها و ویژگی‌هاجوهرچی، محمدحسین معصومی همدانی رضا کوهکنیونس کرامتیتاریخ علم دوره اسلامیآبان 1396
49دگردیسی زبان علمی پارسی: انتقال شفاف اطلاعاتحاجی‌زاده، معصومهیحیی مدرسیمحمد دبیرمقدم مصطفی عاصیزبان شناسی همگانیخرداد 1394
50مبانی نظری و کارکرد‌های فلاحت‌نامه‌های دوره اسلامی (سده 4 تا 7 هجری)حجتی، صادقمهدی محققعلیرضا منصوری شهرام یوسفی‌فرتاریخ علم دوره اسلامیاردیبهشت 1398
51معرفت‌شناسی اختلاف‌نظر در باور دینی مصالحه‌گرایی در برابر نامصالحه‌گراییحجتی، غزالهمحمود مرواریدمحسن زمانی زهرا مبلغفلسفۀ دینتیر 1397
52تحلیل عناصر بنیادین روایت در داستان‏های انتخابی دهۀ هشتاد (رود راوی، همنوایی شبانۀ ارکسترچوب‌ها، چراغ‏ها را من خاموش میکنم و منِ‌او و ...) از منظر الگوی نظری دیوید هرمنحدّادی، الهامعبدالحسین فرزادامیر علی نجومیان مریم شریف نسبزبان و ادبیات فارسیاردیبهشت 1395
53بوطیقای روایت در خمسۀ نظامی (با تکیه بر خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر)حسن‌پور، هیواتقی پورنامداریانابوالقاسم رادفر زهرا حیاتیزبان و ادبیات فارسیخرداد 1395
54مراتب نقد لیبرالیسم در اندیشه‌های سیاسی معاصر ایرانحسنی‌فر، عبدالرحمنعماد افروغداوود مهدوی‌زادگانعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیخرداد 1389
55چالشهای ارادۀ آزاد در فلسفۀ ملاصدراحسین‌زاده، محمداعظم قاسمیهادی وکیلی محسن جوادیحکمت متعالیهآذر 1395
56حکمت ملاصدرا به‌ مثابه سبک زندگی بررسی و بازخوانی حکمت ملاصدرا در پرتو الگوی فلسفی فلسفه به‌مثابه سبک زندگیحسینی میرصفی، سیدقاسمغلامحسین خدری عبدالرحمن حسنی‌فرهادی وکیلیحکمت اسلامی‌‌معاصرشهریور 1398
57جستار تطبیقی بیماری سیفلیس از دیدگاه پزشکان عصر صفوی و پزشکان اروپایی معاصر آنانحسینی، رقیهیونس کرامتیمهرداد کریمی علی‌رضا منجمیتاریخ علم دوره اسلامیشهر‌یور 1397
58تأثیر معاهدات مرزی و سیاسی در ایران عصر قاجار بر حاکمیت و هویت ملیحسینی، سیدرضاموسی نجفیفرهاد زیویارعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیشهریور 1393
59سیاست در داستان‌های تمثیلی ایران با بررسی تفصیلی تر کلیله و دمنهحسینی، سیده معصومهمحمدعلی فتح اللهیمحمدجواد مهدوی زهرا حیاتیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیبهمن 1394
60تصح‌یح انتقاد‌ی متن تمهیدات عین‌القضاه همدانی براساس نسخه‌ها‌ی معتبر (مقدمه، تعلیقات، توضیح اصطلاحات عرفانی، آ‌یات و احاد‌یث و فهرستها)حفیظی، میناتق‌ی پورنامدار‌یان محمدرضا نص‌یر‌یابوالقاسم رادفر مر‌یم عامل‌ی رضا‌ی‌یزبان و ادبیات فارسید‌ی 1396
61تصحیح سفینۀ صائب به همراه مقدّمه و تعلیقاتخبازها، رضاابوالقاسم رادفرعلیرضا شعبانلو فرانک جهانگردزبان و ادبیات فارسیشهریور 1396
62بررسی انتقادی مهمترین قطعات و بیت‌های الحاقی شاهنامهخطیبی، ابوالفضلزهرا پارساپورژاله آموزگار حسین نجفدریزبان و ادبیات فارسیآذر 1394
63آیین شهریاری براساس متن سنسکریتِ کتاب اولِ اَرتهَه‌شاسترَه (به‌همراه ترجمۀ فارسی، واج‌نویسی و واژه‌نامه) و مقایسۀ آن با اندیشه‌های ایرانیخلیلی‌پور، نازنینمحمدتقی راشدمحصلمهشید میرفخرایی فتح‌الله مجتبائیفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1396
64تقسیم‌بندی موضوعی واژه‌های بازمانده از ایرانی باستان و ایرانی میانة غربی در گویش کُردی سُنقُرکُلیایی (با نگرشی بر فرآیندهای واجی و آوایی آنها)خنجری، سلمانمحمد تقی راشدمحصلمهشید میرفخرایی غلامحسین کریمی‌دوستانفرهنگ و زبان‌های باستانیمهر 1397
65تاریخ انتقال فناوری: بررسی فناوری چاپ از برآمدن قاجاریه تا انقراض قاجاریهخوش‌زاد، اکبرغلامحسین مقدم حیدریعلیرضا ملایی توانی علیرضا منجمیتاریخ علم دوره اسلامیتیر 1399
66نقش فاعلیت بالعنایه در تحلیل نظریه وحدت وجود از دیدگاه صدرالمتألهینخیاط زنجانی، محمدطاهره کمالی زادهسعید انواریحکمت متعالیهشهریور ۱۳۹۷
67توجیه مبتنی بر گواهی باورهای دینیدُرّی نوگورانی، علیرضارضا اکبریعبدالرسول کشفی رسول رسولی‌پورفلسفه دینمهر 1397
68نسبت سیاست و قدرت با نهاد پزشکی در دوره خلافت عباسی (132-447ه.ق)دارابی، مریممحمد رحیم ربانی‎زادهروح‎اله بهرامی علیرضا منجمیتاریخ علم دوره اسلامیآذر 1399
69بررسی متون فارسی زرتشتیدالوند، حمیدرضاکتایون مزداپورزهره زرشناس امید ملاک بهبهانیفرهنگ و زبان‌های باستانیمرداد 1391
70حکم پزشکی به مثابۀ استدلال عملیدانشور محمد حسینی، رضاعلیرضا منجّمیمهدی معین زادهفلسفه علم و فناوریآذر 1396
71بلاغت در اشعار نو اخوان به انضمام فرهنگ تصاویر شعری اخوان ثالثداورپناه، گل آراتقی پورنامداریانآزیتا افراشی مسعود جعفریزبان و ادبیات فارسیمرداد 1392
72توصیف گفتار دانش‌آموزان پایه اول دبستان بر اساس نظریه نقش‏گرای نظام‏‏مند هلیدیدستجردی کاظمی، مهدیمحمد دبیرمقدممصطفی عاصی شهین نعمت‌زادهزبان‌شناسی همگانیدی 1388
73جایگاه مردم از منظر کارآمدی در اندیشه سیاسی شیعه و مقایسه آن با اندیشه سلفی با تأکید بر آراء امام خمینی (ره)دشتکوهی، محسنمحمدمهدی اسماعیلی عبدالرحمن حسنی‌فرفرهاد زیویارعلوم سیاسی گرایش اندیشه ‌های سیاسیاسفند 1396
74مبانی نظری دانش زبان در احصاءالعلوم، دانشنامة علایی و الکتابدفتری نژاد، الههسید مصطفی عاصیمحمد دبیر مقدم یحیی مدرسی تهرانیزبان‌شناسی همگانیدی 1392
75بازسازی مفهوم واقعیت علمی از منظر پوزیتیویسم منطقیدنیوی، محسنغلامحسین مقدم حیدریعلیرضا منصوری علیرضا منجمیفلسفه علم و فناوریمهـر 1397
76خودگرایی معرفتی و عموم گرایی معرفتی در حوزه باورهای دینی: با تاکید بر اندیشه‌های لیندا زاگزبسکیدهقان بنادکی، مجیدمحمد سعیدی مهرهادی وکیلیفلسفة دیناسفند 1397
77نهاد آموزش در ایران عصر ایلخانیدهقان‌نژاد، امیرعبدالرسول عمادیسید ابوالفضل رضوی حنیف قلندریتاریخ علم دوره اسلامیشهریور 1396
78طبقه‌بندی انواع داستان کودک در ایران و شیوه‌های نقد آن بر مبنای ارائۀ رویکرد نظری چندساحتی (ادبی، هنری، شناختی ـ عاطفی)ذکاء اسدی، محسنمریم شریف‌نسبمهرنوش هدایتی فرانک جهانگردزبان و ادبیات فارسیمهر 1397
79بررسی عمومی‌سازی زبان علم در متون مطبوعاتی: تحلیلی بر مبنای دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدیذوالفقاری، بهنازمحمّد دبیرمقدممصطفی عاصی آزیتا افراشیزبان شناسی همگانیبهمن 1395
80بررسی کسب و کارهای خانوادگی در ایران: مطالعۀ موردی کسب و کار خانوادۀ خجسته در زمینۀ نساجی و بافت ترمه. از 1263 تا 1395 ش.رادمنش، طهعلیرضا ملائی توانی الهام ملکزادهمحمدامیر احمدزادهتاریخ ایران بعد از اسلاممهر 1398
81تحلیل چندمعنایی با رویکرد شناختی و پیکره‌ای: بررسی موردی حرف اضافه و حرف ربط «تا» در زبان فارسیرحمانی، شاهرخآزیتا افراشیمصطفی عاصی احمد پاکتچیزبان‌شناسی همگانیمهر 1397
82تصحیح انتقادی مجلد چهارم ترجمۀ تفسیر طبریرحیمی، حسینعلیرادفر، ابوالقاسمصادقی، علی‌اشرف نجفدری، حسینزبان و ادبیات فارسیاسفند 1390
83تصحیح شرح شطحیّات روزبهان بقلیرستاد، الهامتقی پورنامداریانمریم حسینی ابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیمهر 1392
84بررسی زبان شناختی گفتمان نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مدارس شهرِ تهران در چارچوب دستور نقش گرای نظام مند هلیدیرستم بیک تفرشی، آتوسامحمد دبیر مقدمایران کلباسی رضا نیلی پورزبان شناسی همگانیخرداد 1389
85بررسی رشد زبانی و آگاهی فرازبانی میان کودکان دوزبانه (آذری- فارسی) کم‎شنوای دارای کاشت حلزون و طبیعیرضایی، حمیدحوریه احدی رضا نیلی‎پورفرنوش جاراللهیزبان‌شناسی همگانیشهریور 1398
86بررسی رشد زبانی و آگاهی فرازبانی میان کودکان دوزبانه (آذری- فارسی) کم‌شنوای دارای کاشت حلزون و طبیعیرضایی، حمیدحوریه احدی رضا نیلیپورفرنوش جاراللهیزبانشناسی همگانیشهریور 1398
87رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه مردمسالاری دینی و دموکراسی با توجه به آرای صاحبنظران ایرانی معاصر (امام خمینی، آیت الله سید علی خامنه ای، سید محمد خاتمی و عبدالکریم سروش)رمزی، اکبرعبدالرحمن حسنی فرفرهاد زیویار محمود جنیدیعلوم سیاسیبهمن 1396
88مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام در گفتمان نوشتاری دانش آموزان عادی و دارای اختلالات یادگیری فارسی زبان شهر تهرانرمضانی واسوکلائی، احمدرضا نیلی پورشهین نعمت زاده الهه محمد اسماعیلزبان‌شناسی همگانیمرداد 1390
89گام‌های نظری تشیع برای گذار از حاشیه به هسته قدرت سیاسی (با تأکید بر ایران اسلامی)رهدار، احمدداود مهدویزادگانمحمدعلی فتح‌اللهیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی اسلامآبان 1392
90بررسی خوانش سلبی از فلسفه‌ی تکنولوژی هایدگر و ارزیابی رویکرد ایجابی فلسفه‌ی تکنولوژی بورگمانروزبهانی، محمدعلیمهدی معین‌زادهغلامحسین مقدم‌حیدریفلسفه علم و فناوریدی 1398
91تحلیلی از جایگاه ارزش در علم با تأکید بر دیدگاه هیو لیسیرئوف موسوی، سیدابراهیممهدی معین‌زادهغلامحسین مقدم حیدری علیرضا منصوریفلسفه علم و فناوریشهریور 1397
92بررسی رو‌یکرد‏ها‌ی ناظر بر تأثیر عرفان و تصوف بر تمدن اسلامی تا پا‌یان عصر صفو‌یزارعی، صالحقاسم پورحسنفرهاد زیویار هادی وکیلیانقلاب و تمدن اسلام‌یمهر 1396
93تاثیرمدرنیسم بر اندیشه سیاسی معاصرایران از دهه چهل تا انقلاب اسلامی (با تاکید بر لیبرالیسم و مارکسیسم)ساداتی نژاد، سیدمهدیمحمدعلی فتح اللهیموسی نجفی، حمید پارسانیاعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیمرداد 1388
94معقولیت باورهای دینی از منظر نظریه معرفت شناختی تعدی عملیسالاری، زینبابراهیم آزادگانعلیرضا منصوری محسن زمانیفلسفه دینآذر 1398
95ترکیب پذیری معنایی دراسامی مرکب فارسی امروزسبزواری، مهدیعلی‎محمد حق‎شناسایران کلباسی آزیتا افراشیزبان‎شناسی همگانیآبان 1388
96نقش رهیافت های متافیزیکی و معرفت شناختی در شکل گیری مکانیک کوانتمی استانداردسجادی، سیدهدایتمهدی گلشنیامیراحسان کرباسی زادهفلسفه علم و فناوری گرایش فلسفه فیزیکشهریور 1391
97بررسی تاثیر سیاست ها‌ی اقتصاد‌ی و مالیات‌ی سلجوقیان بر ظهور و تداوم جنبش اسماعیلیه نزار‌ی در ایرانسراج، محسنشهرام یوسفی‌فرمریم معزی محمدرحیم ربانی زادهتار‌یخ گرایش ا‌یران دوره اسلامیآبان 1396
98بررسی و ارزیابی مسائل فلسفی امکان جایگزینی پزشک با هوش مصنوعیسروش، الههعلیرضا منجمیمهدی معین زادهفلسفه علم و فناوریمهر 1397
99دانش و فنون استخراج آب های زیرزمینی و بهره برداری از آب در ایران از قرن سوم تا زمان صفویهسعادتمند، ایرجغلام حسین رحیمیشهرام یوسفی فر علی رضا ملایی توانیتاریخ علم دوره اسلامیآذر 1396
100تصحیح انتقادی دیوان رشیدالدین وطواط به همراه بررسی ویژگی های زبانی، سبکی و اطلاعات تاریخی موجود در دیوانسعیدی ورنوسفادرانیٍ، ساراتقی پورنامداریان/ علی اصغر میرباقری فردابوالقاسم رادفر/ زهرا پارساپورزبان و ادبیات فارسیشهریور 1395
101وجود در زیست جهان عرفانی ابن‎عربی و مولویسلمانی، علیتقی پورنامداریانیوسف محمدنژاد عالی زمینی محمد رضا موحدیزبان و ادبیات فارسیشهریور 1399
102ایزد مهر در باورهای ایرانیسلیمی، میناکتایون مزداپورفتح‎الله مجتبایی زهره زرشناسفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1391
103ارزیابی سیاستهای مذهبی عصر پهلوی با تکیه بر نظریات هویت ملی ایرانیانسیاوشی، مهدیفرهاد زیویارموسی فقیه حقانی محمدمهدی اسماعیلیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیدی 1395
104منطق تحول در فقه سیاسی شیعه مطالعۀ موردی:دوران معاصرسیدباقری، سیدکاظمداوود مهدوی زادگانمحمد علی فتح اللهیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیتیر 1389
105حکمت سیاسی در اندیشه سیاسی سعدی شیرازیشاکری خوئی، احسانموسی نجفیفرهاد زیویار یوسف محمدنژاد عالی زمینیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیاسفند 1396
106بررسی و تحلیل صُوَر خیال در شعر نیما، اخوان، شاملو به انضمامِ فرهنگِ تصویری این سه شاعرشاکری، جلیلتقی پورنامداریانابوالقاسم رادفر سهیلا صارمیزبان و ادبیات فارسیخرداد 1390
107بررسی تطبیقی مفهوم امنیت در اندیشهی سیاسی جدید غرب و مقایسهی آن با مفهوم امنیت در اندیشهی سیاسی امام خمینی (ره)شاکری، سیدرضارضا داوری اردکانیداود مهدویزادگانعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیخرداد 1389
108مقایسه دستوری گویش مازندرانی(منطقة زارم رود) با زبان‌های ایرانی میانة غربی(فارسی میانه ، پهلوی اشکانی)شاکری، مهدیزهره زرشناسکتایون مزداپور مصطفی عاصیفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1389
109نقد و ارزیابی مقومات هستی‌شناختی و روش‌شناختی نظریة کنشگرشبکة برونو لاتورشریف‌زاده، رحمانغلامحسین مقدم‌حیدریحمیدرضا آیت‌اللهی مهدی معین‌زادهفلسفة علم و فناوریمرداد 1394
110فرهنگهای عمومی یکزبانهی معاصر فارسی: یک پژوهش موردیشریفی، ساغرمصطفی عاصییحیی مدرسی حسین سامعی ابوالقاسم رادفرزبان‌شناسی همگانیخرداد 1391
111آرایه های ادبی در نوشتگان پهلویشریفی، گلفامکتایون مزداپورسهیلا صمیمی.فرهنگ و زبان‌های باستانیتیر 1386
112اصول و پارامترهای مطابقه و حالت در منتخبی از زبانهای ایرانی: رویکردی کمینه‌گراشفائی، ایفامحمد دبیرمقدم مصطفی عاصیفریده حق بینزبان‎شناسی همگانیفروردین 1396
113بازخوانی فلسفه مدنی خواجه نصیر‏الدین طوسی با تاکید بر بازسازی جوامع پس از فروپاشیشفیع‏پور، ابراهیمموسی نجفیشهرام یوسفی‌فر موسی فقیه حقانیعلوم سیاسیمهر 96
114بررسی زبانشناختی متن ختنی بدره‌چریا‌دشناشکیبا، فهیمهمهشید میرفخراییمحمدتقی راشدمحصلفرهنگ و زبان‌های باستانیشهریور 1395
115نسبی‌انگاری در جامعه‌شناسی معرفت علمی با تأکید بر برنامه قوی مکتب ادینبراشهریاری، شهرامحسین شیخ‌رضاییغلام‌حسین مقدم‌حیدری امیراحسان کرباسی‌زادهفلسفه علم و فناوریبهمن ۱۳۹۵
116نقش عناصر اربعه در علوم طبیعی دورة اسلامی و مقایسۀ آن با نظام ارسطوییشهگلی، امیرحسینسعید انواریعبدالرسول عمادی محمود یوسف‌ثانیتاریخ علم دوره‌ی اسلامیشهریور 1398
117توصیف ساختاری گویش براهویی رودبار جنوب و مقایسۀ آن با گویش رودباریشیبانی فرد، فاطمهزهره زرشناسیحیی مدرسی تهرانی محمد مطلبیفرهنگ و زبان‌های باستانیآذر 1397
118کاربرد نشانگرهای زبانی ادب و صمیمیت در میان گویشوران زبان ترکمنیشیخی، تهمینهیحیی مدرسی‌تهرانیامیلیا نرسیسیانس محمدامین کنعانیزبان‎شناسی همگانیتیر 1391
119آرایش سازه‌ها در چند متن منثور سغدی مانوی (تمثیل دو مار، داستان‌های سغدی، کیهان‌شناخت، موعظۀ نوس روشن، موعظۀ روح و خواستوانیفت)صابونچی، علیزهره زرشناسمحمد دبیرمقدم آتوسا رستم‌بیکفرهنگ و زبان‌های باستانیتیر 1398
120روایت‌شناسی چالشی: تحلیل نشانه معناشناختی نظامهای گفتمانی گلستان سعدی -صاحبی، سیامکحمیدرضا شعیریحسین صافی پیرلوجه سید مصطفی عاصیزبان شناسی همگانیشهریور 1398
121رویارویی فرهنگ و تمدن ایران با غرب در دو دهه‌ی پایانی سلطنت پهلوی (با تاکید بر نقش فرح پهلوی)صادقی نیارکی، مجیدموسی فقیه حقانی موسی نجفیفرهاد زیویار حمیدرضا دالوندانقلاب و تمدن اسلام‌یبهمن 1396
122انقلاب اسلامی و تحول در نظریه پردازی شرق شناسان معاصرصادقی، سعیدعماد افــروغداوود مهدوی زادگانعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیدی 1390
123جهانی‌سازی و اندیشة سیاسی متفکران عرب (1409 – 1427ه.ق / 1989 – 2007م)صداقت ثمرحسینی، کامیارمهدی گلشنیمحمد علی تسخیریعلوم سیاسی گرایش اندیشة سیاسیمرداد 1388
124حس» در عرفان ابن عربیصدفی، مهدیسیدمحمدتقی چاوشی هاد‌ی وکیلیمهد‌ی بنائی جهرمیحکمت متعالیهآذر 1395
125مدل‌سازی نوای گفتار در سیتم‌های تبدیل متن به گفتار فارسیطاهری اردلی، مرتضیمصطفی عاصیمحمود بیجن‌خان حسین صامتیزبان شناسی همگانیآبان 1394
126تجزیه و تحلیل واژگانی و دستوری متن ختنی «داستان بودا و بدره جادوگر» بنابر فصل دوم کتاب زمبستهطائبی، ماندانامهشید میـرفخراییمحمـدتقی راشدمحصل مائـورو مجـیفرهنگ و زبان‌های باستانیمهـر 1397
127تصحیح تفسیر قرآن شماره ۱۱۹۳۰ مجلس شورای اسلامی از سده ششم یا هفتم هجری با مقدمه، تعلیقها، واژه‌نامه و فهرستهای گوناگونطهماسبی، مهینتقی پورنامداریانعبدالحسین فرزاد ابوالقاسم رادفرزبان و ادبیات فارسیآبان 1399
128تحلیل انتقادی نوخاسته‌گرایی با تأکید بر دوگانه‌ی رابطه‌ی مجرد و مادیطوسی سعیدی، مسعودسید حسن حسینیمهدی گلشنی اعظم قاسمیفلسفه دینمرداد 1398
129چالش‌های جهانی‌شدن (فضای مجازی) برای هویت ملی و چگونگی مقابله با آن‌ها در ایرانعباس‌زاده مرزبالی، مجیدعبدالرحمن حسنی‌فر محمدعلی فتح‌الهیمالک شجاعی‌ جشوقانی سیدحسین حسینیعلوم سیاسیاسفند 1397
130بررسی زبانی و مفهومی بهگودگیتا (همراه با مباحث تطبیقی در عرفان ایرانی)علایی، مهدیمحمدتقی راشد محصلمهشید میرفخرایی تقی پورنامداریانفرهنگ و زبان‌های باستانیآبان 1387
131تحلیل و مقایسه ی آرای ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی در حوزه طبیعیاتعمادی، عبدالرسولغلامحسین رحیمیحمیدرضا آیت‌اللهیتاریخ علم دوره اسلامیمهر 1391
132نقد و بررسی نثر علمی دانشگاهی از سال 1300 تا 1357 هجری شمسی بر پایه ی برخی آثار بهار، فروزانفر، همایی، زرین کوب و یوسفیغلامعلی شاهی، شعلهابوالقاسم رادفرحسینعلی قبادی مریم عاملی رضاییزبان و ادبیات فارسیاردیبهشت 1393
133نظام عقلانیت سیاسی اسلام و جایگاه آن در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامیغلامی، رضاموسی نجفیحمید پارسانیا محسن رضوانیعلوم سیاسیاسفند 1397
134روش‌شناسی علم تشریح در «تشریح‌الأبدان» منصور بن‌محمّد بن‌احمد شیرازیغلامی، رضاغلامحسین مقدم‌حیدریعلیرضا منجمی بهنام‌الدین جامعیتاریخ علم دوره اسلامیخرداد ۱۴۰۰
135هندسه نوین جهانی و جایگاه قدرت ایران در نظام بین‌الملل در حال گذارفرازی، مهدیسید محمد کاظم سجادپور عبدالرحمن حسنی‌فرسید جلال دهقانی فیروزآبادی محمود جنیدیعلوم سیاسیبهمن 1395
136مسمط‌‌ سرایی در شعر معاصر فارسی، از بهار تا نیما و مقایسۀ آن با مسمط سنّتیفراهانی، رقیهابوالقاسم رادفرعلیرضا فولادی زهرا پارساپورزبان و ادبیات فارسیفروردین 1397
137تساهل و مدارا در اندیشه سیاسی اسلامفرزانه پور، حسینعمید زنجانیمحمود سریع القلمعلوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)دی 1383
138تحلیل انتقادی مادیت ادراک با تکیه بر آراء صدرالمتالهینفروغی، محمدهادی وکیلیاعظم قاسمی مهدی معین زادهحکمت متعالیهتیر 1396
139تحلیل مسأله ناسازگار‌ی در مفهوم کمال مطلقفر‌یدونی، صباسید حسن حسین‌ سرور‌یعلیرضا منصور‌ی مهد‌ی اخوانفلسفه گرایش فلسفه د‌ینشهریور 1397
140تکاپوهای نظری، سیاسی وتشکیلاتی فراماسونری در عصرمشروطه و پهلوی در ایران (انقطاع یا تداوم)فقیه حقانی، موسیرضا داوری اردکانیموسی نجفیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیخرداد 1393
141خویشکاری روحانیان در متون ایرانی میانهفکری پور، کتایونزهره زرشناسمنظر رحیمی ایمنفرهنگ و زبان‌های باستانیمهر 1386
142ارزیابی انتقال و بومیسازی دانش و فناوری نظامی در دورة قاجار «از ابتدای قاجاریه تا پایان دورة ناصری» (1210-1313ق.)فلاحی، اکبرغلامحسین رحیمی سیدمحمدرحیم ربانی‌زادهشهرام یوسفی‌فرتاریخ علم دوره اسلامیمهر 1396
143بررسی نشانه‌شناختی- گفتمانی موسیقی آتونالفلسفی، سیدعلیرضافرزان سجودیعلیرضا مشایخی سید مصطفی عاصیزبان‌شناسیمهر 1391
144توصیف و تحلیل نقش‌گرایانه‌ی آغازگر از منظر رویکرد هلیدی در کتاب‌های فارسی و انشاهای دانش‌آموزان دبستانفهیم‌نیا، فرزینمصطفی عاصیمحمد دبیر مقدم ایران کلباسیزبان‌شناسی همگانیبهمن 1387
145تحلیل نظریه عدالت اجتماعی معطوف به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ موانع و راهبردهافیروزی، آیت‎الهیحیی فوزی فرهاد زیویارسید حسین حسینیعلوم سیاسیدی 1399
146رویکردها و وضعیت علم و نهادهای علمی در دورۀ تیموریفیروزی، فاطمه‌الساداتعبدالرسول عمادیعلی‌رضا منصوری علی‌رضا ملایی توانیتار‌یخ علم دورة گرایش اسلام‌یبهمن ماه 1396
147واج‌شناسی تاریخی و ساخت ارگاتیو فعل در چند گویش بلوچی (بررسی موردیِ گویش دلگانی، بزمانی، بمپوری، زرباری، لاشاری)قاسم‌زاده، بهجتزهره زرشناسآزیتا افراشی موسی محمودزهیفرهنگ و زبان‌های باستانیمهر 1397
148توجیه باورهای دینی از منظر ویتگنشتاین دومقزلباش، ساراعلی اکبر احمدی افرمجانی سید مصطفی شهرآئینیهادی وکیلی امیر اکرمیفلسفۀ دینشهریور 1399
149بررسی سنت نگارش هیئت در دوران اسلامی به همراه تصحیح، ترجمه، شرح و پژوهش تطبیقی رسالۀ منتهی الإدراک فی تقاسیم الأفلاک، نوشتۀ بهاءالدین خرقی (م. 553ق/1158م)قلندری، حنیفحسین معصومی همدانیمحمد باقریتاریخ علم دوران اسلامیمهر 1391
150حکمت عملی و انتخاب پارادایم در علوم طبیعی (خوانش گادامری از تامس کوون)قلی‌پور، حسینعلی‌رضا منجّمیمهدی معین‌زادهفلسفه علم و فناوریآذر‌ 139۶
151پژوهشی در سنت عطرشناسی دورۀ اسلامی تا پایان سدۀ نهم هجری قمریقوسی، محسنیونس کرامتیگلپر نصریتاریخ علم دورۀ اسلامیمهـر 1397
152نقد و تحلیل اندیشه ها و روش های تربیتی نزد مولاناقیدی، علیتقی پورنامداریانشهرام پازوکی هادی وکیلیزبان و ادبیات فارسیمهر 1395
153ولایت و تحلیل شئون معنوی آن در اندیشه ملاصدرا با تکیه بر شرح اصول کافیکاظم‌پور، فرشتههادی وکیلیشهرام پازوکیحکمت متعالیهاردیبهشت 1397
154مطالعه تطبیقی مضامین دینی در گاهان و یشت‌ها مبتنی بر تجزیه و تحلیل زبان‌شناختی این مضامین (مطالعه موردی: آبان یشت و مهر یشت)کامبین، مینازهره زرشناسبابک عالیخانی فرزانه گشتاسبفرهنگ و زبان‌های باستانیمهر 1400
155تبیین مبانی مابعدالطبیعی و فناورانه کیمیا‌ی حسن بن زاهد کرمانی؛ همراه با تصحیح انتقاد‌ی فصل «در صفت آلات تقط‌یر و ک‌یف‌یت آن» از کتاب مقلاد الکنوزکاوسی‌‌رحیم، علیرضا کوهکنغلامحس‌ین مقدم ح‌یدر‌ی عبدالرسول عماد‌یتار‌یخ علم دورة گرایش اسلام‌یشهر‌یور 1396
156کارکردهای عبارت‌های فرمولواره‌ای در زبان فارسیکاوه، مجتبیآزیتا افراشیسید مصطفی عاصی فاطمه راکعیزبان‌شناسی همگانیتیر 1398
157جایگزینی (اِبدال) داروهای ساده (ادویۀ مفرده) در سنت داروشناسی/داروسازی دورۀ اسلامی (تا سدۀ هفتم هجری) و بررسی آنها با توجه به پژوهش‌های نوین به همراه تصحیح، شرح و پژوهش تطبیقی کهن‌ترین رساله‌های موجود ابدال ادویه / ابدال الأدویة وما یقوم مقام غیره منها نوشتۀ ماسرجویه (اواخر سدۀ 2 قمری) / ابدال الادویة المفردة والاشجار والصموغ والطین نوشتۀ بدیغورس (حدود 250 قمری) / ابدال الادویة نوشتۀ محمد بن زکریای رازی (اواخر سدۀ 3 قمری)کرامتی، یونسولی الله مظفریانمهرناز کاتوزیان مهدی محققتاریخ علم دوره اسلامیتیر 1392
158بررسی انتقادی سبک شناسی در ایران و پیشنهاد اصول بررسی سبکی ( با تاکید بر کتاب سبک شناسی اثر پاول سیمپسون)کرد چگینی، فاطمهتقی پورنامداریانابوالقاسم رادفر شهره انصاریزبان و ادبیات فارسیمهر 1391
159مطالعه و بررسی جغرافیای ریاضی در تمدن اسلامی و تبیین جایگاه ابوریحان بیرونی در این زمینهکرم زاده، فرشادغلامحسین رحیمیحنیف قلندری سید محمد رحیم ربانی‌زادهتاریخ علم دورۀ اسلامیمهر 1397
160مفهوم‌سازی «عشق و نفرت» در زبان فارسی: رویکردی شناختی، درزمانی و پیکره‌ایکوشکی، فاطمهآزیتا افراشیسید مصطفی عاصی شهین نعمت‌زادهزبان‎شناسی همگانیمهر 1398
161علل و پیامدهای مخالفت با شعر از سدۀ دهم تا سال 1300 (بر اساس مفاهیم تحلیل گفتمان)کیانی فلاورجانی، علیتقی پورنامداریانحسینعلی قبادی فرانک جهانگردزبان و ادبیات فارسیشهریور 1396
162بازمانده های سنت کهن مکتوب در آداب و رسوم کنونی زرتشیان ایرانگشتاسب، فرزانهکتایون مزداپورزهره زرشناسفرهنگ و زبان‌های باستانیاسفند 1387
163نگرش‌های فلسفی سیاسی در آرای صدرالمتألهینلک‌زایی، شریفمحمد علی فتح الهیمرتضی واعظ جوادی داود مهدوی‌زادگانعلوم سیاسی گرایش اندیشه اسلامیمهر 1391
164استلزامات متافیزیکی مناقشۀ ناموضعیت کوانتومی و نسبیت خاصمال‌میر، سجادعلیرضا منصوریاکبر فهمی امیراحسان کرباسی‌زادهفلسفه علم و فناوریشهریور 1396
165شریعت در فلسفه سیاسی در فیلسوفان شرق و غرب جهان اسلام(فارابی،ابن سینا،ابن رشد)مجیدی، ابراهیمهادی وکیلیمحمود جنیدیعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسیآبان 1392
166بررسی و تحلیل صورت ومعنی در طنز مطبوعات فارسی زبان از آغاز تا پایان مشروطهمحمّدزاده، محمدجعفرابوالقاسم رادفریحیی طالبیان مریم عاملی رضاییزبان و ادبیات فارسیآبان 1394
167برآمدن و تطور آموزش پزشکی مدرن در ایران ( از دارالفنون تا عصر حاضر)محمدی، امیرعلیرضا منجمیغلامحسین مقدم حیدری مینو یغماییتاریخ علم دوره اسلامیتیر 1397
168بررسی سنت نگارش اصلاح ادویه در دوره اسلامیمحمدی‌نسب، رضاعبدالرسول عمادیسید محمدرحیم ربانی زادهتاریخ علم گرایش دوره اسلامیشهریور 1396
169بررسی مفهوم موجبیت/ ناموجبیت در فیزیک دورۀ جدیدمختاری، محمودمهدی گلشنیصمد خاکشورنیا امیر احسان کرباسی‌زادهفلسفه علم و فناوری گرایش فلسفه فیزیکآبان 1391
170موقعیت اجتماعی بندگان در دوره قاجارمرتضوی قصابسرایی، مرضیهشهرام یوسفی‌فر صفورا برومندعلیرضا ملایی توانیتاریخ ایران بعد از اسلاماسفند 1397
171بن‌مایه‌های اسطوره‌ای زندگی پیران صوفیه در مناقب‌نامه‌های فارسیمروّجی، فرزادتقی پورنامداریان زهرا پارساپوریوسف محمد نژادزبان و ادبیات فارسیاسفند 1397
172بازنمود رویداد حرکت در زبان فارسی: رویکردی شناختیمسگرخویی، مریمآزیتا افراشیمصطفی عاصی یحیی مدرسیزبان‎شناسی همگانیشهریور 1392
173ترجمه‌ی دستنویس های دو زبانه‌ی سنسکریت-سغدی و بررسی دستوری آنمشک ریز، مهدیزهره زرشناسمحسن ابوالقاسمی کتایون مزداپورفرهنگ و زبان‌های باستانیاسفند 1390
174بررسی و تحلیل نوآوریهای رصدخانة مراغه در نجوم محاسباتی (تدوین زیجها) و نجوم رصدی (ابزارها و آنالیز داده‌ها)مظفّری رودبرده، سیدمحمدغلامحسین رحیمیخولیو سامسو مویا شهرام یوسفی فرتاریخ علمبهمن 1390
175نگرش گویشوران استان فارس نسبت به گونۀ شیرازی و گونۀ معیار فارسی: پژوهشی اجتماعی ـ شناختی دربارۀ تنوعات گونه‌ای (لکتال) فارسیمظفری، شرارهیحیی مدرسیآزیتا افراشی مصطفی عاصیزبان‌شناسی همگانیبهمن‌ 1393
176تحلیل جنبه‌های ریا و ریاستیزی در آثار سنایی و عطّار (منظومه‌ها و دیوان اشعار)معالی، سیدبابکعبدالحسین فرزادعلیرضا شعبانلو دکتر طاهره ایشانیزبان و ادبیات فارسیاسفند 1399
177تاثیر بالقوه آراء گادامر بر روی فلسفه علوم انسانیمعین زاده، مهدیحمیدرضا آیت‌اللهیقاسم پور حسنفلسفۀ علم و فناوریمهر 1391
178عقلانیت و فایرابندمقدم حیدری، غلامحسینحمیدرضا آیت اللهیسید حسن حسینی محمد ایزدیفلسفه علم و فناوریمهر 1390
179بررسی و تحلیل تطیبقی استعاره در بلاغت اسلامی و نظریه استعاره بر اساس ترجمۀ کتابی از پانترمقیمی‌زاده، محمدمهدیتقی پورنامداریانابوالقاسم رادفر آزیتا افراشیزبان و ادبیات فارسیبهمن 1392
180بازتاب مثنوی در دیوان شمس تبریزیملازاده، محمدهانیتقی پورنامداریانابوالقاسم رادفر شهره انصاریزبان و ادبیات فارسیمهر 1390
181نقد و ارزیابی رویکردهای اصلی موجود در فلسفۀ پزشکی و ارائه مدلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک گادامرمنجّمی، علیرضاحمیدرضا آیت‌اللهیمهدی معین زادهفلسفه علم و فناوریاسفند 1393
182بررسی سبک اشعار به همراه فرهنگ واژگان، اصطلاحات و کنایات دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانیمنصوری حسن آبادی، نرگسابوالقاسم رادفرتقی پورنامداریان زهرا پارساپورزبان و ادبیات فارسیآبان 1391
183فراگیری استعاره‌های حرکتی زمان در کودکان فارسی‌زبانمنصوری، بهارهشهین نعمت‌زادهیحیی مدرسی آزیتا افراشیزبان شناسی همگانیشهریور 1395
184بررسی دانش پزشکی در گذار از طب سنتی به پزشکی نوین در ایران دوره قاجاریه با تاکید بر نقش دارالفنون (با ارزیابی تطبیقی سه کتاب ضیاء العیون، مطلع الطب ناصری و رساله طبی با کتاب هدایه المتعلمین)منفرد حامد، آیدینعبدالرسول عمادیمهدی معین زاده علیرضا منجمیتاریخ علم دوره اسلامیتیر 1397
185سبک‌شناسی منشآت و مکاتیب فارسی از قرن ششم تا هشتم هجریمهرابی شریف آباد، سحرتقی پورنامداریانابوالقاسم رادفر علی‌اصغر میرباقری‌فردزبان و ادبیات فارسیآبان 1396
186ارزیابی انتقادی نظریه‌های علم دینی از منظر فلسفه‌ علم با تاکید بر واقع‌گرایی انتقادیموحد ابطحی، سیدمحمدتقیعماد افروغحمید رضا آیت اللهی دکتر غلامحسین مقدم حیدریفلسفه علم و فناوریفروردین 1394
187پژوهشی در معضل صورت‌گرایی در فلسفه‌ی اخلاق کانت و بررسی انسان‌شناسی دینی او به مثابه‌ی راه‌حلموسوی، سیده معصومهسید محمدرضا بهشتیمزدک رجبیفلسفه دینتیر ۱۳۹۸
188سیر آفاق و انفس در تصوف و عرفان از ابتدا تا قرن نهممولایی، آزادهزهرا پارساپورروح الله هادی تقی پورنامداریانزبان و ادبیات فارسیبهمن 1391
189بررسی امکان دستیابی به مبانی نظری صلح از فلسفه ملاصدرا و مقایسه آن با آراء یوهان گالتونگمیرمحمدحسینی، طیبههادی وکیلیاعظم قاسمی پگاه مصلححکمت متعالیهشهریور 1398
190بررسی تاثیر نظریه‌های فلسفه علم بر شکل‌گیری برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانانناجی، سعیدمسعود صفایی مقدم / رسنانی هاشمحمیدرضا آیت اللهی حسین شیخ رضاییفلسفۀ علم و فناوریمهر 1391
191آثار روان‌شناختی جهان نگری صدرائینادری، علیرضاهادی وکیلیاعظم قاسمی سید محمد بهشتیانحکمت متعالیهخرداد 1397
192جایگاه و توالی بندهای موضوعی و غیرموضوعی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرانادری، محبوبهمحمد دبیرمقدم مصطفی عاصیفریده حق‌بینزبان‌شناسی همگانیشهریور 1398
193پاپیروس های فارسی میانه ساسانی دوره‌ی خسرو دوم در مصر تجزیه و تحلیل، حرف‌نویسی، آوانویسی و ترجمهناصری کوهبنانی، فریباسیروس نصراله‌زادهحمیدرضا دالوند آرمان بختیاریفرهنگ و زبان‌های باستانیمهر 1395
194بررسی تطبیقی دو الگویِ«حکومت دینی»: «تئوکراسی» و «خلافت اسلامی»نعیمیان، ذبیح اللهمحمدعلی فتح‌اللهیداود مهدویزادگان فرج الله علیقنبریعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی اسلاممهر 1392
195تحلیل نشانه شناختی مجاز و نقش آن در انسجام و پیوستگی متن، شواهدی از فارسی معاصرنوبخت، محسنمحمد دبیر مقدمآزیتا افراشی سیدمصطفی عاصیزبان شناسی همگانیخرداد 1394
196تحلیل انتقادی استعاره در گفتمان‌های انتخابات: انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ ایراننورمحمدی، مهتابمحمد دبیرمقدمحسین صافی فاطمه راکعیزبان‌شناسیاسفند 1397 
197بررسی مفهوم سلامت در عصر سایبر مبتنی بر مقوّمات تکنولوژیک این عصرهاشمی، سیدعلیعلیرضا منجمیعلیرضا منصوری حمید نمازیفلسفه علم و فناوریمهر 1399
198بررسی مبانی حِکمی نمادها در هنر اسلامی ایرانی از منظر حکمت متعالیه صدراییهنری، احمدرضاطاهره کمالی زادهایرج داداشیحکمت متعالیهشهریور 1397
199مبانی فقهی سیاست خارجی دراندیشه مقام معظم رهبریواعظی دهنوی، عباسداود مهدوی زادگانمحمدعلی فتح اللهیعلوم سیاسیدی 1392
200حیث استقلالی رابطات در انتساب فعل اختیاری به ممکنات با ابتناء بر آراء ملاصدرایزدانی، محمداعظم قاسمیغلامرضا ذکیانیفلسفه دینشهریور 1398
نمایش ۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۰۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱