سید محمدتقی چاوشی

بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه‌پسند/ ۲۰آذر ماه/۱۴۰۱

بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه‌پسند/ ۲۰آذر ماه/۱۴۰۱

بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه‌پسند سخنرانان: عادل پیغامی سیدمحمدتقی چاوشی مهدی معین‌زاده محمدحسن نیلی میزگرد تخصصی بحران علم در دوگانه علوم انسانی آکادمیک و عامه‌پسند سخنرانان: محمدهادی محمودی سیدمهدی کاظمی علیرضا بلیغ

ادامه مطلب