خبر و اطلاعیه - آرشیو

دکتر فاضلی: این بحران است که دانشجویان ما با این همه شواهد، توانایی استنباط یک ادعا را ندارند گالری

فاضلی نگارنده اثر زنانه شدن را بخشی از تغییر و شدن های گوناگون در جامعه ایران قلمداد می کند. فراستخواه ، «زنانه» نگریستن را از منظر معرفت شناسی با در نظر گرفتن دیگری های تاریخی از جمله «زنان» را توجهی مهم و تغییر را در خاموش نماندن این فهم، می ستاید و در نهایت کاظمی می خواهد صداهای دیگر زنان نیز در این اثر شنیده شود و دیگر شهرزادان نیز قصه های تغییر خود از زنانه شدن را روایت کنند.

ادامه مطلب