خبر و اطلاعیه - آرشیو

دکتر آموزگار: این تهمت را بر خودمان نپذیریم که بی تاریخ بوده ایم

دکتر آموزگار: نباید گفت؛ ما تاریخ خود را ننوشته ایم. ما در یافتن کتیبه ها مدیون باستان شناسان هستیم، در کاویدن نکاتش مدیون زبان شناسان و در نتیجه گیری و تحلیل مدیون تاریخ نویسان هستیم و این تهمت را بر خودمان نپذیریم که بی تاریخ بوده ایم.

ادامه مطلب