خبر و اطلاعیه - آرشیو

بازخوانی روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان

نشست بازخوانی روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان

گروه پژوهشی جامعه شناسی ادیان پژوهشکده مطالعات اجتماعی با همکاری گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می کند: بازخوانی روایت داریوش سایگان از شاعرانگی ایرانیان

ادامه مطلب