الهام ملک زاده - آرشیو

جت طایفه‌ای در شرق هرمزگان: خوانشی قوم‌نگاری از منظر تاریخ اجتماعی/ ۴ تیرماه /۴۰۲

جت طایفه‌ای در شرق هرمزگان: خوانشی قوم‌نگاری از منظر تاریخ اجتماعی/ ۴ تیرماه /۴۰۲

جت طایفه‌ای در شرق هرمزگان: خوانشی قوم‌نگاری از منظر تاریخ اجتماعی سخنرانان: ناصر فکوهی زهره عطائی آشتیانی صفورا برومند فیروزه مهاجر لی‌لا ملاحی مدیر جلسه: الهام ملک‌زاده یکشنبه، ۴ تیر ۴۰۲

ادامه مطلب