هادی رهنما - آرشیو

نگاهی به  تاریخ نهاد دانشگاهی علوم قرآن و حدیث و وضعیت دانش‌آموختگان /۲۹خردادماه/۴۰۲

نگاهی به تاریخ نهاد دانشگاهی علوم قرآن و حدیث و وضعیت دانش‌آموختگان /۲۹خردادماه/۴۰۲

نگاهی به تاریخ نهاد دانشگاهی علوم قرآن و حدیث و وضعیت دانش‌آموختگان سخنرانان: مریم قبادی (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) هادی رهنما (عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) مریم برادران (عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲

ادامه مطلب