عبدالرحمن حسنی فر - آرشیو

سلسله نشست‌های چیستی و چرایی فلسفه تاریخ، بررسی کتاب «آغاز و انجام تاریخ» /۱۹ تیرماه/ ۴۰۲

سلسله نشست‌های چیستی و چرایی فلسفه تاریخ، بررسی کتاب «آغاز و انجام تاریخ» /۱۹ تیرماه/ ۴۰۲

سلسله نشست‌های چیستی و چرایی فلسفه تاریخ، بررسی کتاب «آغاز و انجام تاریخ» برگزار می‌شود پژوهشکده تاریخ ایرانِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با شرح و عنوان زیر برگزار می‌کند: سلسله نشست‌های چیستی و چرایی فلسفه تاریخ، بررسی کتاب «آغاز و انجام تاریخ» اثر کارل یاسپرس سخنرانان: عبدالرحمن حسنی‌فر سیدحسین حسینی مدیر جلسه: علی سالاری شادی دوشنبه، ۱۹ تیر ۴۰۲

ادامه مطلب