نشست تأملی بر نگرش مکانیکی به عالم/ دکتر غلامحسین مقدم حیری، دکتر علیرضا دمنصوری، دکتر علیرضا منجمی، دکتر مهدی معین زاده، دکتر عبدالرسول عمادی/۱۵-۱۱-۹

تعداد بازدید:۴۳۴۵
نشست تأملی بر نگرش مکانیکی به عالم/ دکتر غلامحسین مقدم حیری، دکتر علیرضا دمنصوری، دکتر علیرضا منجمی، دکتر مهدی معین زاده، دکتر عبدالرسول عمادی/۱۵-۱۱-۹


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :