سمپوزیوم بین المللی «هند شناسی در ایران» شهریور ماه/ ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۲۰۲
پروفسور امیرحسین ذکرگو پروفسور اخلاق انصاری آهن سرکار خانم دکتر صفورا برومند پروفسور ارشد قادری دکتر ابوالقاسم رادفر سرکار خانم دکتر فریبا افکاری رکار خانم دکتر الهام ملک زاده سرکار خانم زیبا جلالی نایینی
سمپوزیوم بین المللی «هند شناسی در ایران» شهریور ماه/ ۱۴۰۰

نظر شما :