فرهنگ معاصر

دومین نشست تخصصی همایش بین‌المللی «ادبیات و تفکر میان‌فرهنگی» /۲۸ شهریور ماه /۱۴۰۰

دومین نشست تخصصی همایش بین‌المللی «ادبیات و تفکر میان‌فرهنگی» /۲۸ شهریور ماه /۱۴۰۰

سخنرانان: دکتر عبداله آلبوغبیش، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی بسط‌یافتگی کارکرد ادبیات تطبیقی در پرتو فلسفه میان‌فرهنگی دکتر محمدتقی طباطبائی عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران هم‌نوایی فلسفه و ادبیات در «مقام» خیال دبیر نشست: دکتر مریم عاملی رضایی یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ادامه مطلب