اعضای پژوهشکده

تعداد بازدید:۱۲۸۸۱

 

 رئیس پژوهشکده علیرضا شعبانلو

کارشناس مسئول مژگان عسگری

کارشناس معصومه احسانی

کارشناس لیلا الهیان

 گروه پژوهشی پژوهش های ادبی  نظری، راهبردی و کاربردی

مدیر گروه: یوسف محمد نژاد عالی زمینی

عضو هیأت علمی طاهره ایشانی

عضو هیأت علمی مریم شریف نسب

عضو هیأت علمی  معصومه نعمتی قزوینی

عضوهیات علمی علیرضا شعبانلو

کارشناس طاهره عباس پناه

گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای

مدیر گروه: زینه عرفت پور  

عضو هیأت علمی زهرا پارساپور

عضو هیأت علمی زهرا حیاتی

عضو هیأت علمی مریم عاملی رضایی

عضو هیأت علمی فرانک جهانگرد

 گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات  

مدیر گروه:  محمد هاتفی

عضو هیأت علمی رمضان رضایی

عضو هیأت علمی یداله رفیعی

عضو هیأت علمی  صابره سیاوشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱