اعضای پژوهشکده

تعداد بازدید:۱۵۰۲۴

 رئیس پژوهشکده علیرضا شعبانلو

کارشناس پژوهشکده زهرا عبداللهی

کارشناس معصومه احسانی

کارشناس لیلا الهیان

کارشناس طاهره عباس‌پناه

 گروه پژوهشی پژوهش های ادبی  نظری، راهبردی و کاربردی

مدیر گروه: یوسف محمد نژاد عالی زمینی

عضو هیأت علمی طاهره ایشانی

عضو هیأت علمی مریم شریف‌نسب

عضو هیأت علمی  معصومه نعمتی قزوینی

گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای

مدیر گروه: زینه عرفت پور  

عضو هیأت علمی زهرا پارساپور

عضو هیأت علمی زهرا حیاتی

عضو هیأت علمی مریم عاملی رضایی

عضو هیأت علمی فرانک جهانگرد

 گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات  

مدیر گروه: رمضان رضایی

عضو هیأت علمی یداله رفیعی

عضو هیأت علمی  صابره سیاوشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۴۰۲