اعضای پژوهشکده

تعداد بازدید:۱۱۸۲۴

 

 رئیس پژوهشکده علیرضا شعبانلو

کارشناس مسئول مژگان عسگری

کارشناس معصومه احسانی

کارشناس لیلا الهیان

 گروه پژوهشی پژوهش های ادبی  نظری، راهبردی و کاربردی

مدیر گروه:  معصومه نعمتی قزوینی

عضو هیأت علمی طاهره ایشانی

عضو هیأت علمی مریم شریف نسب

عضو هیأت علمی یوسف محمد نژاد عالی زمینی

عضوهیات علمی علیرضا شعبانلو

کارشناس طاهره عباس پناه

گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای

مدیر گروه:  فرانک جهانگرد

عضو هیأت علمی زهرا پارساپور

عضو هیأت علمی زهرا حیاتی

عضو هیأت علمی مریم عاملی رضایی

عضو هیأت علمی زینه عرفت پور

 گروه پژوهشی ترجمه و کاربردهای اجتماعی ادبیات  

مدیر گروه:  صابره سیاوشی

عضو هیأت علمی رمضان رضایی

عضو هیأت علمی یداله رفیعی

عضو هیأت علمی محمد هاتفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۱