تماس با ما

تعداد بازدید:۳۲۵۲

 

تلفن مستقیم:

88608396

داخلی دفتر ریاست 234

 

 

 

اعضا هیات علمی

 

 

دکتر طاهر ایشانی

tahereh.ishany@gmail.com

 

دکتر  زهرا پارساپور

zparsapoor@yahoo.com

 

دکتر پورنامداریان

namdarian@ihcs.ac.ir

 

دکتر فرانک جهانگرد

fjahangard@yahoo.com

 

دکتر زهرا حیاتی

hayati.zahra@gmail.com

 

دکتر ابوالقاسم رادفر

agradfar@yahoo.com

 

دکتر رمضان رضایی

drr_rezaei@yahoo.com

 

دکتر یدالله رفیعی

Rafiei_y20@yahoo.com

 

دکتر فروغ سلطانیه

f.soltanieh@ihcs.ac.ir

 

دکتر صابره سیاوشی

saberehsiavashi@yahoo.com

 

دکتر مریم شریف نسب

msharifnasab@yahoo.com

 

دکتر علیرضا شعبانلو

alirezashabanlu@gmail.com

alirezashabanlu@yahoo.com

 

دکتر مریم عاملی رضایی

m_rezaei53@yahoo.com

 

دکتر زینه عرفت پور

z.erfatpor@gmail.com

 

دکتر عبدالحسین فرزاد

abdolhosein.farzad@gmail.com

 

دکتر روح انگیز کراچی

r_karachi@yahoo.com karachi@ihcs.ac.ir

 

دکتر معصومه نعمتی قزوینی

m.n136089@yahoo.com

 

 

کارشناسان

 

 

مژگان عسگری

mozhganaskari@yahoo.com

 

رباب صادقی اسکویی

r_oskouei@yahoo.com

 

حمیده موسوی نژاد

hamideh_mousavi1000@yahoo.com

 

سوسن عباس پناه

ap_sussan@yahoo.com

 

کبری عزیزیان

kobra.azizian@yahoo.com

 

معصومه سالک

paranpazhoom@yahoo.com

 

سید جلیل شاهری لنگرودی

shaheri@rocketmail.com

 

معصومه احسانی

liliehsani@gmail.com

 

افسانه محجوب آفاق

afagh@ihcs.ac.ir

 

فریال امرایی زاده

f.omarai@ihcs.ac.ir

 

فرزاد جعفری

 

 

ناهید ذاکری

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۶