شوراها

تعداد بازدید:۲۲۴۰

شوراها

1-    شورای پژوهشی:

هدف از تشکیل شورای پژوهشی پژوهشکده، طراحی، تصویب و پیشنهاد برنامه های علمی و پژوهشی، پیشنهاد مصوباتی که طبق روال معمول در پژوهشگاه، برای تایید باید به شورای پژوهشی پژوهشگاه ارجاع گردد و زمینه سازی برای اجرای برنامه های مصوب و نیز فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه فعالیت های پژوهشی پژوهشکده است.

 

 2-    شورای تحصیلات تکمیلی:

شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در چارچوب اهداف و وظایف پژوهشکده در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات آموزشی و پژوهشی و دوره و مقاطع تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه تشکیل شده است.

هدف از تشکیل شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تهیه برنامه های آموزشی آموزشی و پژوهشی دوره و مقاطع تحصیلات تکمیلی پژوهشکده و پیشنهاد آنها به شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه و نیزکمک به مسئولان پژوهشگاه در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی های آموزشی و پژوهشی برای دوره های تحصیلات تکمیلی، تصویب آیین نامه های مربوط و بررسی و حل مسائل ذی ربط است.

 

3-   شورای عمومی:

این شورا از کلیه اعضای هیئت علمی پژوهشکده تشکیل شده است. در این شورا موارد زیر مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد:

طرح های علمی و پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و آموزش، برگزاری کارگاه های آموزشی، چاپ مقالات، برگزاری همایش ها، انتخاب اعضای شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی.

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۴۰۲