مقالات علمی‌پژوهشی اعضای هیأت علمی

تعداد بازدید:۱۸۸۷

جدول - مقالات علمی‌پژوهشی اعضای هیأت علمی پژوهشکدة ادبیات1400

ردیف

نویسنده

عنوان مقاله

محل نشر

علیرضا شعبانلو

بنیاد اسطوره‌ای استعارة مفهومی مرگ در مثنوی معنوی

پژوهش زبان و ادبیات فارسی  18، 107-133. 1400/08/18

علیرضا شعبانلو، یوسف محمدنژاد، عبدالواحد صابری، سیاهپور کشواد

تحلیل سیمای اعتقادی ـ اسطوره‌ای کیخسرو در باورهای مردم کهگیلویه‌وبویراحمد

دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه ، 9- 221. 2/ 11/ 1400

علیرضا شعبانلو، عبدالحسین فرزاد، طاهره ایشانی،  بابک معالی

خطرات متوسطان راه سلوک،

فصلنامه عرفان اسلامی

معصومه نعمتی قزوینی

تصویرشناسی خود و دیگری در سفرنامه های حج عربی

فصلنامه لسان مبین(پژوهش ادب عرب) ( علمی ) ، 12، 103-122

2/ 2/ 1400

معصومه نعمتی قزوینی

تحلیل انتقادی کتاب الأدب والنصوص لغیر الناطقین بالعربیة

نقدنامه زبان و ادبیات عربی، 2، 261-278

16/ 6/ 1400

ایشانی طاهره، عاملی رضایی سیده مریم، ذکایی فرشته

تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم مقام فراهانی بر اساس نظریه کاربردشناسی اصول ادب

 فصلنامه ادبیات پارسی معاصر (علمی) ، 11، 31-53.

10/ 6/ 1400

آسوده زهره، صناعتی مرضیه، ایشانی طاهره، سیدابراهیم فاطمه

تحلیل مقایسه¬ای شعری از مثنوی مولوی با ترجمه¬ی انگلیسی آن بر اساس نظریه¬ی انسجام هلیدی و حسن

دو فصلنامه زبان شناخت (علمی) ، 12، 31-67

19/ 10/ 1400

فرزاد عبدالحسین، شعبانلو علیرضا، ایشانی طاهره، معالی سید بابک

خطرات متوسطان راه سلوک

فصلنامه عرفان اسلامی (علمی) گواهی پذیرش

ایشانی طاهره، مهرافروز ناهید

تحلیل گفتمان نامه‌های صادرۀ امیرمسعود در جلد اوّل تاریخ بیهقی (بر اساس نظریّۀ کنش گفتاری سرل)

  • فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی ( علمی)، گواهی چاپ

رضایی امین، پورنامداریان تقی، محمد نژاد عالی زمینی یوسف

تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده‌پیل

صابری عبدالواحد، شعبانلو علیرضا، محمد نژاد عالی زمینی یوسف، سیاهپور کشواد

تحلیل سیمای اعتقادی ـ اسطوره‌ای کیخسرو در باورهای مردم کهگیلویه‌وبویراحمد

دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه ( علمی ) ، 9، 221- 250

2/ 11/ 1400

پارساپور زهرا، لبانی مطلق محمدحسین

دلالت های معنایی نگاره سرو مبتنی بر رابطه جانشینی و همنشینی و بافت موقعیت

دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی (علمی) ، 3، 60-88 ، 20 / 9/ 1400

عاملی رضایی سیده مریم، ایشانی، طاهره؛ ذکایی فرشته

تحلیل گفتمان منشآت خانوادگی قائم مقام فراهانی بر اساس نظریه کاربردشناسی اصول ادب

 فصلنامه ادبیات پارسی معاصر (علمی) ، 11، 31-53. 10/ 6/ 1400

زینه عرفت پور

تصویرپردازی هنری نکوهش دنیا و دنیاطلبان در نهج البلاغه براساس نظریۀ ادبی سید قطب (بررسی موردی خطبۀ 441)،

پژوهش های نهج البلاغه، 20، 103- 75. 25/ 6/ 1400

نصیحت ناهید، باغبانی رضوان، سیاوشی صابره

شکل گیری معنا و دستیابی به ارزش در داستان سلیمان نبی و ملکه سبا

دو ماهنامه جستارهای زبانی (علمی) ، 12، 81-107

12/2/ 1400

 سیاوشی صابره، علیپور مریم

بررسی انتقادی کتاب الادب المقارن فی ایران و العالم العربی

ماهنامه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (علمی) ، 21، 149-166 .  29/ 2/ 1400

سیاوشی صابره، برهمند حانیه

بررسی سنجشی مضمون و ساختار در دو رمان کوتاه

"شازده احتجاب گلشیری و الشحاذ نجیب محفوظ

فصلنامه کاوش نامه ادبیات تطبیقی (علمی ) ، 11، 89-111. 5/ 4/ 1400

سیاوشی صابره، قربانی شهلا

سنجش محتوایی و ساختاری دو قصیدۀ عینیۀ ابن سینا و عینیۀ محمدرضا حکیمی

فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی (علمی تخصصی) ، 4، 115-142

مریم شریف نسب

کارکرد عنصر مکان در داستانهای شهری با رویکرد مطالعات فرهنگی(نمونه بررسی: کارکرد تهران در رمانهای دهه های هفتاد تا نود

فصلنامه پژوهشهای ادبی (علمی) ، گواهی پذیرش

صابره سیاوشی ،رعنا عبدی

رویکرد شاعران معاصر پارسی و عربی به تراژدی پاتریس لومومبا

فصلنامه کاوش نامه ادبیات تطبیقی (علمی) دوره 10، شماره 4، ص: 63-41

زهرا پارساپور

استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک

فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شماره 48،ماه 12 / 1399

یوسف محمدنژاد، تقی پورنامداریان، امین رضایی

تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده‌پیل

دو فصلنامه ادبیات عرفانی(علوم انسانی سابق) (علمی) دوره 12، شماره 23. 22/ 2/ 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول - مقالات علمی‌پژوهشی اعضای هیأت علمی پژوهشکدة ادبیات1398

نویسنده

عنوان مقاله

محل نشر

1

زهرا پارساپور و دیگران

کاربست شاخصه های اقلیمی فرهنگی در شعر فارسی معاصر مازندران در راستای تقویت فرهنگ بومی

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی

2

مریم عاملی رضایی

جنسیت و قدرت در گفتمان زنانۀ رمان نویسی ایران (با تکیه بر رمان های زنان در دو دهه70-80(

نقد و نظریه ادبی پاییز و زمستان 1398

3

دیگران و علیرضا شعبانلو

مقایسة معانی حرف اضافة «به» در تاریخ بلعمی با حرف جر «باء» در زبان عربی

فصلنامه ادبیات تطبیقی

4

دیگران و علیرضا شعبانلو

واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم (مطالعة موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس‌نامه و جامع‌‌الحکمتین)

کهن نامه ادب پارسی

بهار و تابستان 98

5

صابره سیاوشی

بررسی فرایند معنایی در داستان ذوالقرنین در قرآن کریم

ادب عربی، سال 11 ، شمارة 2

پاییز و زمستان 1398

6

مریم شریف نسب ، رعنا جهاندیده

باید و نبایدهای اخلاق فردی و اجتماعی در مخزن‌الاسرار

 ( با رویکرد تاریخ اجتماعی)

کهن نامه ادب پارسی ، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار و تابستان 1398،

7

مریم شریف نسب، محسن ذکاء اسدی

تحلیل جنبه های زبانی، ادبی و تصویری سبک منحصر بفرد کتاب تأدیب الاطفال به منزلۀ نخستین کتاب مصور کودک در ادبیات فارسی

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( علمی سال دوازدهم- شماره چهارم- زمستان 1398 - شماره پیاپی 46

8

ابوالقاسم رادفر  و دیگران

مقایسه معانی حرف اضافه به در تاریخ بلعمی با حرف جر باء در زبان عربی

دو فصلنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی ، دوره 11 شماره 20، 1398

9

ابوالقاسم رادفر و دیگران

واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم (مطالعة موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس‌نامه و جامع‌‌الحکمتین)

کهن‌نامه ادب پارسی ، سال دهم،  بهار و تابستان 1398

10

ابوالقاسم رادفر و دیگران

مقایسة معانی حرف اضافة «به» در تاریخ بلعمی با حرف جر «باء» در زبان عربی

فصلنامه ادبیات تطبیقی

11

رمضان رضایی

بررسی تطبیقی حبسیات ملک الشعرای بهار و احمد صافی نجفی

دوفصلنامه پژوهشنامه ادب غنایی شماره بهار و تابستان 1398

12

رمضان رضایی

سیمای دیگری در سخنان امام علی(ع)

فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه شماره 26 ماه 6، 1398

13

رمضان رضایی، علی قهرمانی

دلالة الالوان فی شعر فوزی سعد عیسی

فصلنامه اللغه العربیه و آدابها2019/08/31

14

زهرا حیاتی، محمد نجاری

نقد مقالات علمی-پژوهشی با موضوع بررسی متون ادبی از دیدگاه زمان روایی ژنت

فصلنامه نقد ادبی بهار و تابستان 98

15

زهرا حیاتی، منصوره فیروزی

مقایسه شیوه بیان نویسنده و کارگردان در شخصیت پردازی (مورد مطالعه: کتاب و فیلم گاوخونی)

فصلنامه پژوهشهای ادبی بهار 1398

16

زهرا حیاتی

تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی (مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی شوهر آهوخانم)

دوفصلنامه ادبیات و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای تابستان 1398

17

زهرا حیاتی

تحلیل زمانبندی روایت شهادت حضرت قاسم (ع) در مقتل های واقعه عاشورا

نقد ادبی پذیرش مقاله 21/ 8/ 1398

18

طاهره ایشانی

تناسب آوا و مضمون در غزلیّات هم‏زمینة حافظ و عماد فقیه

مجله شعرپژوهی شیراز

19

طاهره ایشانی، زینب برزگری

بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات‌ و حکمت‏های گلستان و بهارستان

بر اساس کارکرد تجربیِ فرانقش اندیشگانی

دو فصلنامه  علم زبان (دانشگاه علامه طباطبایی)

20

طاهره ایشانی

تفاوت‏های سبکی غزل‏ حافظ و سلمان ساوجی از نظر کاربست فعل

دو فصلنامه زبان شناخت

21

طاهره ایشانی

هنجارگریزی وجه ممتاز غزل حافظ از غزل عماد فقیه

مجله بلاغت کاربردی و نقد بلاغی

22

معصومه نعمتی، لیلا جدیدی

     بازخوانی واقعۀ غدیر در دو غدیریۀ احمد محمّد الشّامی  و ادیب الممالک فراهانی

کاوشنامه ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی، بهار و تابستان98

23

زینه عرفت پور

کار کرد برخی حیوانات در ضرب المثل های عربی و فارسی

کهن نامه ادب پارسی سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان 1398

24

محمد هاتفی

تحلیل انتقادی دشواریهای زبانی مربوط به طبقه بندی اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری  بر اساس رویکرد نقشگرا

دو ماهنامه جستارهای زبانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول - مقالات علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی پژوهشکده زبان و ادبیات

1399

ردیف

نویسنده

عنوان مقاله

محل نشر

زهرا پارساپور،مریم رضایی عاملی سعید مزروعیان

.تأثیر آموزه‌های جنید بغدادی در لقب اعطایی هجویری به حلاج؛«مستغرق معنی و مستهلک دعوی»

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. پذیرش1399

علیرضا شعبانلو و دیگران

مقایسة معانی حرف اضافة «به» در تاریخ بلعمی با حرف جر «باء» در زبان عربی

فصلنامه ادبیات تطبیقی، شماره 20

علیرضا شعبانلو و دیگران

واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم

کهن نامه، شماره 28.

سیاوشی محمد، علی رضا شعبانلو

معرفی نسخه خطی و سبک شناسی دیوان رکن الدین دعویدار قمی

سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، شمارة 47.

1399

شعبانلو، علی رضا

تحلیل محتوا و ساختار مکتوبات واصفی هروی

کهن نامه، ش 30. 1399

شعبانلو ، علی رضا

دراسة مقارنة لمبادئ علم اللغة المعرفیة من منظور عبد القاهر الجرجانی

آفاق الاحضارة الاسلامیة، المجلد والعدد: المجلد 23، العدد 1 - الرقم المسلسل للعدد 45، 2020(الربیع و الصیف).

محمد هاتفی

تحلیل انتقادی دشواری های زبانی مربوط به طبقه بندی اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقشگرا

جستارهای زبانیسال یازدهم ، شماره ۴ (پیاپی ۵۸ ، مهر و آبان). صص ۱۲۹-۱۵۲) 1399.

محمد هاتفی

تحلیل انتقادی دشواریهای زبانی مربوط به طبقه بندی اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری  بر اساس رویکرد نقشگرا

دو ماهنامه جستارهای زبانی

محمد هاتفی

دگردیسی نشانه معناشناختی "شایعه" در نظام های گفتمانی

  • فصلنامه زبان پژوهی (انتشار آنلاین) 1399

رضائی رمضان، رفیعی یداله، علی اکبری پری ناز

بررسی تطبیقی مقاصد بلاغی اسلوب ندا در شعر حافظ و ابن فارض

  • فصلنامه کهن نامه ادب پارسی ، 11، 53- 77، 1/ 6/ 1399

یداله رفیعی

روش شناسی کتاب اصول فی النحو ابن سراج

  • ماهنامه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 1399

رمضان رضایی

گفتگوهای پدر و فرزند در قرآن از منظر رتوریک

مجله مطالعات معرفتی

رمضان رضایی

التدبیج فی شعر حیدر محمود

مجله اللغه العربیه

رمضان رضایی

تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی

ادبیات و پژوهش های میان رشته ای (انتشار آنلاین)

فرانک جهانگرد، یوسف محمدنژاد، رحمان نقی زاده گرمی

جایگاه و نقش شریرانۀ گرگ در شاهنامۀ فردوسی

فصلنامه متن پژوهی ادبی (گواهی چاپ)

فرانک جهانگرد

تحلیل نقش و جایگاه نهادهای قدرت در ماجرای خروج تارابی

فصلنامه پژوهش های ادبی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره 16، ش 66، ص 9-27

فرانک جهانگرد، محدثه ابراهیم زاده

تحلیل بن مایه های گنوسی در مصیبت نامه عطار

کهن نامه ادب پارسی، پذیرفته شده، انتشار آنلاین آبان 1399.

زهرا حیاتی

دو ماهنامه جستارهای زبانی، گواهی چاپ

طاهره ایشانی

تناسب آوا و مضمون در غزلیّات هم‏زمینة حافظ و عماد فقیه

مجله شعرپژوهی شیراز

 

طاهره ایشانی، زینب برزگری

تحلیل سنجشی نمود بافت فرهنگی در دو متن گلستان و بهارستان با تأکید بر مشخصه زبانی وجهیت در فرانقش بینافردی

نشریه کاوش نامه،  انتشار آنلاین

طاهره ایشانی

علی جان محمدی

 تحلیل و بررسی طنز موقعیّت در مجموعه داستان کوتاه «آبشوران» از درویشیان

دو فصلنامه تاریخ ادبیات ، گواهی چاپ

طاهره ایشانی

تناسب آوا و مضمون در غزلیّات هم‏زمینة حافظ و عماد فقیه،

فصلنامه شعر پژوهی(بوستان ادب) ، انتشار آنلاین

طاهره ایشانی

تفاوتهای سبکی غزل حافظ و سلمان ساوجی از نظر کاربست فعل

فصلنامه زبان شناخت  انتشار آنلاین

معصومه نعمتی قزوینی

الاغتراب و بواعثه فی شعر غادة السمان

مجله دراسات فی العلوم الإنسانیة

معصومه نعمتی قزوینی

تصویرشناسی خود ودیگری درسفرنامه های حج عربی

مجله لسان مبین

معصومه نعمتی و رعنا عبدی

غدیر از منظر شعر آیینی عراق

مجله پژوهشنامه علوی،

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱