مطالب مرتبط با کلید واژه

هادی وکیلی


گزارش پنل «نقد رفتارشناسی انسان ایرانی در مواجهه با کووید ۱۹»

گزارش پنل «نقد رفتارشناسی انسان ایرانی در مواجهه با کووید ۱۹» گالری

عامل تبیین طبیعی، فعل و انفعالات طبیعی تکاملی و یا کنش و واکنش‌هایی طبیعت و نقش علم، کشف واکسن و داروی درمان و نقش دین و ایمان؛ انگیزه‌بخشی به عالمان برای کشف دارو و آرامش‌بخشی و کاهش استرس از طریق عبادات و نیایش است. در تبیین ماوراءالطبیعی، عامل، واکنش جهان غیب و ملکوت الهی به کنش‌های نادرست انسانی، معاصی و خطاهای فردی، اجتماعی و جهانی بشری از قبیل محرومیت کودکان، زنان، افراد سالخورده و رنگین‌پوستان از حقوق طبیعی و اجتماعی تا گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، هم‌جنس‌گرایی و … به‌مثابه تحقق وعده‌ی عذاب و کیفر الهی و نقش علم، نقش قبلی + مهار، کنترل و بازگشت انسان از خطا و ظلم و نقش دین و ایمان، نقش قبلی + گشودن راه توبه و استغفار است ...

ادامه مطلب