مطالب مرتبط با کلید واژه

کتاب جدید


طرح جامع اعتلاء کتاب «آموزش عالی فلسفه در ایران» را منتشر کرد

طرح جامع اعتلاء کتاب «آموزش عالی فلسفه در ایران» را منتشر کرد

کتاب «آموزشِ عالیِ فلسفه در ایران؛ گفتمان های فکری، برنامه ریزی آموزشی ، مهارت و اشتغال» به قلم استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آقای دکتر مالک شجاعی جشوقانی به رشته تحریر درآمده است.

ادامه مطلب