مطالب مرتبط با کلید واژه

مسیری برای کاربردی‌سازی علوم انسانی


مسیری برای کاربردی‌سازی علوم انسانی
گزارش فرصت مطالعاتی دکتر احمد شاکری در جامعه و صنعت:

مسیری برای کاربردی‌سازی علوم انسانی

«فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت» مجالی است تا متخصصان علوم انسانی برای فهم میزان مطلوبیت کاربردی نظریه‌ها و ایده‌های فضای آموزش و پژوهش در جامعه، امکانی برای نگاه از ارتفاع به خود داشته باشند که آنان را از پژوهش غیرکاربردی و بی‌تأثیر بر جامعه دور سازد و نگاه آنان را در راستای استراتژی‌ها و اهداف راهبردی در بلندمدت شکل دهد

ادامه مطلب