مطالب مرتبط با کلید واژه

رونمایی


ارتقای جایگاه پژوهشگاه در رتبه بندی دانشگاه‌ها

ارتقای جایگاه پژوهشگاه در رتبه بندی دانشگاه‌ها

دکتر رحیمی: چرا ابن‌سینا مکتوب پزشکی خود را «قانون» و مجموعه‌ی حکمی خود را «شفا» نام‌گذاری کرد؟ پاسخ این است که ابن‌سینا شفای واقعی انسان را در حکمت می‌دانست. مسئله‌ی دوم این است که چرا حکمای ما حکمت را به نظری و عمل تقسیم کردند. این در حالی است که در حکمت نظری نیمی از طبیعیات علوم کاربردی به معنای امروزی ماست.

ادامه مطلب