آیانو ساساکی

تعداد بازدید:۸۶۵

به نام خدا

 

اطلاعات کلی

 

الف: مشخصات

 

 

نام:آیانو

نام خانوادگی:ساساکی

نام پدر: ماکوتو

دانشیار گروه مطالعات جهانی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

آدرس محل کار: ۱-۱۱-۳ ۱۸۳-۸۵۳۴ Tokyo, Fuchu-shi, Asahi-cho

Email: sasaki.ayano@tufs.ac.jp

 

 

 

ب: سوابق علمی و پژوهشی

 

 

۱. تحصیلات:

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش

سال اخذ

محل اخذ

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

۲۰۰۳

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

۱۹۹۲

دانشگاهمطالعات خارجی توکیو

لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

۱۹۸۹

دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

 

 

۲. زمینه‌های تحقیقی: زبان و ادبیات فارسی.

 

۳.پایان­نامۀ دکتری: سیمای جامعه و نقد اجتماعی در شعر حافظ (استاد راهنما: دکتر تقی پورنامداریان، استادانمشاور: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و دکتر محسن ابوالقاسمی) ۲۰۰۳، دانشگاه تهران.

 

۴.مقالات

 • شرح غزلی از حافظ (۱۱)، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو،۲۰۱۶.
 • تأملی در حکایت­های الهی­نامۀ عطار از منظر ترجمه به زبان ژاپنی، (به زبان فارسی)، مجموعۀ مقالات همایش بین‌المللی بررسی منظومۀ فکری و آثار عطار نیشابوری، ۲۰۱۶.
 • زن در الهی‌نامۀ عطار، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات مطالعات فرهنگی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۱۶.
 • شرح غزلی از حافظ (۱۰)، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۱۵.
 • عُقلای مجانین در الهی‌نامۀ عطار، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات مطالعات فرهنگی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۱۵
 • شرح غزلی از حافظ (۹)، (به زبان ژاپنی)،مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۱۴.
 • شرح غزلی از حافظ (۸)، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۱۲.
 • شرح غزلی از حافظ (۷)، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۱۱.
 • شرح بیتی از حافظ (۶) (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۹.
 • تحول اصطلاحات عرفانی: مقایسۀ شرح تعرف لمذهب التصوف با کشف­الاسرار و عده­الابرار (با استفاده از دادۀ کامپیوتری کشف­الاسرار و عدهالابرار (النوبه الثالثه) (به زبان فارسی)، آینۀ میراث، New Series, Vol.۶, Issue No.۲ (۴۱), Summer ۲۰۰۸
 • شرح غزلی از حافظ (۵)، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۸.
 • شرح بیتی از حافظ (۴)، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۷.
 • شرح بیتی از حافظ (۳)، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۶.
 • شرح بیتی از حافظ (۲)، (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۵.
 • نگاه انتقادی حافظ به مذهب زاهدان (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات مطالعات فرهنگی دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۵.
 • شرح بیتی از حافظ (۱) (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۴.
 • خرقه و خرقهپوشی در دیوان حافظ (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۴.
 • نگاه انتقادی عبید زاکانی و حافظ شیرازی به جامعۀ ایران در قرن هشتم (به زبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۳.
 • تأملی پیرامون شخصیت­های مطرح در دیوان حافظ، مجموعۀ مقالات دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ۲۰۰۲.

 

۵. کتاب (مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات)

 • مجموعه مقالات بازتاب می و مُتعلقات آن در ادبیات جهان، مقاله «اهمیت می و می​نوشی در شعر حافظ» (به زبان ژاپنی)،صص ۲۶۴-۲۳۳، ۲۰۱۲.
 • Indian and Persian Prosody and Recitation, Edited by Hiroko Nagasaki, Saujanya Publications, Delhi, ۲۰۱۲
  "Basic Principles of Persian Prosody"(in English), pp.۲۵-۴۴.
 • مجموعه مقالات اسلام و ایران،  مقاله «نگرش حافظ به رویه​های مختلف انسان (زاهد، صوفی، رند وغیره)» (به زبان ژاپنی)، صص۲۹۸-۲۸۴، ۲۰۱۰.
 • مجموعه مقالات ایران و زندگی مردم ایران، مقاله«تأثیر ادبیات و شعر بر زندگی مردم ایران» (به زبان ژاپنی)، صص ۲۵۰-۲۴۲، ۱۹۹۹.

 

۶. سخنرانی­ها

 • "تأملی در حکایت­های الهی­نامۀ عطار از منظر ترجمه به زبان ژاپنی"، (به زبان فارسی)، دانشگاه اصفهان، همایش بین‌المللی بررسی منظومۀ فکری و آثار عطار نیشابوری، اسفند ماه ۱۳۹۴ (مارس ۲۰۱۶).
 • "ضرورت بکارگیری تخصصی امکانات رایانه‌ای در فعالیتهای ادبی" (به زبان فارسی)، دانشگاه اصفهان، هفته پژوهش آذر ۱۳۹۱(دسامبر ۲۰۱۲).
 • "محدودیت­ها و موانع بکارگیری رایانه در حوزۀ مطالعات زبان و ادبیات فارسی" (به زبان فارسی)، همایش بین‌المللی داده‌سازی متون عرفانی، دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، ژاپن، آذر‌ماه ۱۳۹۰ (اکتبر ۲۰۱۱).
  • "رباعیات خیام در ژاپن: پذیرش فرهنگی و تاریخچۀ ترجمۀ رباعیات به زبان ژاپنی" (به زبان فارسی)، دانشگاه تبریز،چهارمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی، ۲۰۰۹.
  • "مجلس در شعر حافظ" (به زبان فارسی)، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (در شیراز)، همایش بین​المللی مدرسۀ شیرازی، ۲۰۰۸.
  • "تحول اصطلاحات عرفانی(۳): مقایسۀ شرح تعرف لمذهب اهل التصوف با کشف­الاسرار و عده­الابرار (با استفاده از دادۀ کامپیوتری کشف-الاسرار و عدهالابرار (النوبه الثالثه)" (به زبان فارسی)،بنیاد ایرانشناسی، سومین همایش ترویج زبان و ادب فارسی، ۲۰۰۸.
  • "تحول اصطلاحات عرفانی(۲): مقایسۀ شرح تعرف لمذهب اهل التصوف با کشف الاسرار و عده الابرار (با استفاده از دادۀ کامپیوتری کشف­الاسرار و عدهالابرار (النوبه الثالثه)" (به زبان فارسی)، مرکز علوم سنری در اوساکا(ژاپن)، همایش بین‌المللی اسلام و ایران، ۲۰۰۸.
  • "تحول اصطلاحات عرفانی(۱): مقایسۀ شرح تعرف لمذهب اهل التصوف با کشف­الاسرار و عده­الابرار (با استفاده از دادۀ کامپیوتری کشف­الاسرار و عدهالابرار (النوبه الثالثه)" (به زبان فارسی)، دائره­المعارف بزرگ اسلام در تهران، همایش بین‌المللی اسلام و ایران، ۲۰۰۷.
  • "روابط انسانی در شعر حافظ"(به زبان فارسی)، مرکز علوم سنری در اوساکا(ژاپن)، همایش بین‌المللی اسلام و ایران، ۲۰۰۷.
  • "آداب و رسوم در غزلیات حافظ"(به زبان فارسی)، مجموعۀ حافظیه در تهران، دومین همایش بین‌المللی ایرانشناسی، ۲۰۰۳.
  • "خرقه و خرقه‌پوشی در غزلیات حافظ" (به زبان ژاپنی)، چهل و پنجمین همایش شرق­شناسی در ژاپن، ۲۰۰۳.
  • "عبید زاکانی و حافظ" (به زبان ژاپنی)، چهل و چهارمین همایش شرق­شناسی در ژاپن، ۲۰۰۲.
  • "جهان ملک خاتون و حافظ" (به ژاپنی)، سی و هشتمین همایش شرق­شناسی در ژاپن، ۱۹۹۶.

 

۷. نقد کتاب

       -  "تازیانه‌های سلوک و در اقلیم روشنائی"(بهزبان ژاپنی)، مجموعۀ مقالات خاورمیانه شناسی در ژاپن، صص۳۹۶-۳۸۹، ۱۹۹۷.

       -"مفلس کیمیافروش"(به زبان فارسی)، کلک، شمارۀ ۷۹-۷۶، صص ۵۶۹-۵۶۵، ۱۹۹۶.

 

۸. ترجمه

       - رباعیات خیام (به هشت زبان)، به کوشش پرفسور حسین صادقی، خانه فرهنگ هنر گویا، تهران، ۱۳۸۹.

 

۹. دایرهالمعارف

       - "صدا در زبان فارسی" (به زبان ژاپنی)، دائره المعارف آموزش زبان فارسی، صص ۵۵-۵۴، ۲۰۰۵.

       - نوشتن مدخل­هایانوری ابیوردی، سعدی شیرازی، سنائی غزنوی، شاهنامه فردوسی، نظامی گنجوی، حافظ شیرازی، فردوسی طوسی ومثنوی معنوی در دائرهالمعارف اسلام ایوانامی (به زبان ژاپنی)، ۲۰۰۲.

 

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۷