مریم حسینی

تعداد بازدید:۱۲۳۳

             

                 فهرست مقالات علمی و پژوهشی

 

مریم حسینی، استاد  پایه ۲۹ گروه زبان و ادبیات فارسی،  دانشگاه الزهراء

رئیس و عضو انجمن نقد ادبی ایران از سال ۱۳۹۴

عضو انجمن ترویج استادان زبان فارسی

عضوانجمن استادان زبان فارسی

عضو قطب عرفانی دانشگاه اصفهان

سردبیر نشریه ادبیات عرفانی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

عضو هیئت تحریریه نشریات علمی پژوهشی نقد ادبی، ادبیات عرفانی، نقد و نظریه ادبی، جامعه شناسی هنر و ادبیات، متن پژوهی، روایت شناسی.

آثار منتشر شده :

کتاب ها:

۱ – کتاب پیر پرده نشین در شرح احوال و آثار جنید بغدادی انتشارات دانشگاه الزهراء ۱۳۸۰

۲ – تصحیح کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنایی غزنوی انتشارات نشر دانشگاهی ۱۳۸۲

( این اثر کتاب تشویقی کتاب سال ۱۳۸۳ در رشته ادبیات  است.)

۳ – نخستین زنان صوفی،به همراه ترجمه کتاب ذکر النسوه المتعبدات سلمی، نشر علم، ۱۳۸۵

۴ – ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی، نشر چشمه، پاییز ۱۳۸۸

۵- سنایی، نشر خانه کتاب، ۱۳۹۲

۶- تصحیح و ترجمه کتاب کشف الاسرار روزبهان بقلی شیرازی، انتشارات سخن، ۱۳۹۳

۷-  مکتب های ادبی جهان،۱۳۹۶، انتشارات فاطمی.

۸- کتابشناسی مطالعات اسطوره­ای ۱۳۹۵، با همکاری رقیه وهابی دریاکناری و زهرا عامری.چاپ دانشگاه شهید بهشتی.

۹- گلگشتی در شعر و اندیشه سنایی،۱۳۹۶، انتشارات سمت، در حال نگارش.

۶- تصحیح و ترجمه کتاب کشف الاسرار روزبهان بقلی شیرازی، انتشارات سخن، ۱۳۹۳

۷-گلگشتی در شعر و اندیشه سنایی،۱۳۹۶، انتشارات سمت، زیر چاپ

۸- مکتب های ادبی جهان،۱۳۹۶، انتشارات فاطمی، زیر چاپ

۹- کتابشناسی مطالعات اسطوره­ای ۱۳۹۵، با همکاری رقیه وهابی دریاکناری و زهرا عامری.چاپ دانشگاه شهید بهشتی.

مقالات علمی – پژوهشی

 

 1. حدیقه احیایی در شعر فارسی ، فصلنامه  علمی - پژوهشی دانشگاه الزهراء  ۱۳۷۶  سال هفتم شماره ۲۳
 2. تصحیح ابیاتی از حدیقه سنایی بر اساس قدیمی ترین نسخه خطی ، فصلنامه علمی -  پژوهشی دانشگاه الزهراء ۱۳۷۹ سال دهم شماره های ۳۴ و ۳۵
 3. زبان فاخر و لسان واجد تصوف ، فصلنامه علمی -  پژوهشی دانشگاه تبریز ۱۳۸۱ سال ۴۵ شماره های ۱۸۳ – ۱۸۴
 4. از غزنه تا شیراز ، فصلنامه علمی -  پژوهشی دانشگاه الزهراء ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ، شماره های ۴۸ و ۴۹
 5. شعوانه پارسا زن عارف شاعر ایرانی قرن دوم هجری ، فصلنامه علمی -  پژوهشی انجمن زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳ سال دوم شماره پنجم
 6. تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی ، دو فصلنامه پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ۱۳۸۳ شماره سوم
 7. - رمزپردازی باد در آثار سنایی،زمستان ۸۴ و بهار ۸۵مجله علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء
 8. شعر زنان عارف ، نشریه علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان ، ادبیات و زبان ، شماره ۱۸ ، زمستان ۸۴
 9. آرمانشهر زنان ، مجله پژوهش زنان ،دوره ۴، شماره ۳،پاییز ۸۵
 10. بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار خاقانی و نظامی، نشریه علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان ، ادبیات و زبان ،شماره ۲۳ بهار ۸۷  
 11. سمبولیسم نردبان در شعر مولوی ، کاوش نامه شماره ۱۵ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۶
 12. مقایسه تطبیقی حکایت های هندی – ایرانی در ادب کلاسیک فارسی، پژوهش زنان، پاییز ۸۶ ،دوره ۵ ،  شماره ۲  
 13. شطحیات منظوم مولانا در غزلیات شمس، نامه فرهنگستان، دوره نهم شماره سوم، پاییز ۸۶
 14. پری در شعر مولانا، نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه الزهراء، زمستان ۸۶ و بهار ۸۷
 15. نقد کهن الگویی غزلی از مولانا، پژوهش زبان و ادب فارسی، شماره یازدهم زمستان۱۳۸۷  
 16. رمانتیسم در شعر حمیدی شیرازی، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء، مجله علمی – پژوهشی دانشگاه الزهراء ،شماره ۷۳ پاییز ۱۳۸۷
 17. تأثیرپذیری های سهروردی از سنایی در آفرینش داستان های رمزی، پژوهش های ادبی، زمستان ۸۷ ،شماره ۲۲ سال ششم
 18. رمزپردازی زن در ادب عرفانی فارسی پژوهش زنان مجله پژوهش زنان دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۸
 19. رمزپردازی غار در فرهنگ ملل ویار غار در غزل های مولوی، فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد ادبیات عرفانی اسطوره شناختی، شماره پانزدهم تابستان ۸۸
 20. مقایسه ی تطبیقی سیمای زن در داستان های هزار و یکشب و نگاره های صنیع الملک نقاش، پژوهش زنان، فرهنگ و هنر، دوره ۱ شماره ۲، زمستان ۸۸ ، مریم حسینی فهیمه زارع زاده
 21. آیین فتوت و جوانمردی در حدیقه، زبان و ادب، شماره ۴۳ بهار ۸۹
 22. بررسی تطبیقی زنده به گور هدایت با یادداشت های یک دیوانه گوگول، نشریه ادبیات تطبیقی، سال اول شماره دوم بهار ۸۹

 

 1. سیمای زن در رمان های برگزیده ی محمد محمد علی با تأکید بر نقد ادبی فمینیستی، مریم حسینی، فرانک جهانبخش، پژوهش زنان، دوره اول، شماره ۳ بهار ۱۳۸۹  
 2. برداشت ها و تحریف های مردسالارانه از متون دینی در ادب فارسی، مجله زنان دانشگاه الزهراء، سال ۷ شماره ۴ زمستان ۸۸
 3. نقد فمنیستی اثر نویافته ای از پروین اعتصامی، پژوهش زنان فصلنامه فرهنگ و هنر دوره ۲ شماره ۱ ، پاییز ۱۳۸۹ 
 4. شهر خدای سنایی،  فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد ادبیات عرفانی اسطوره شناختی، شماره ۲۰ پاییز ۸۹
 5. زن سوفیایی در رویاهای عارفان، نشریه مطالعات عرفانی، شماره دهم،  پاییز و زمستان ۸۸
 6. نقد کهن الگویی قصه الغربه الغربیه سهروردی، بهار و تابستان ۸۹، نشریه ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء،۱۳۸۹ شماره ۲  
 7. نقد و بررسی کتاب روح من زن است، نامه فرهنگستان، پاییز ۸۹، شماره ۴۳ دوره یازدهم شماره سوم
 8. نام گزینی زنان در داستان های هزار و یکشب ، مریم حسینی، حمیده قدرتی، نشریه زبان و ادب
 9. نقد کهن الگویی الهی نامه عطار، کاوش نامه، شماره ۲۳
 10. روند قصّه گویی شهرزاد در توالی قصّه های هزار و یک شب، ۱۳۹۱، نشریه علمی – پژوهشی دانشگاه اصفهان، بهار ۹۱
 11. بن مایه های آیین های مهری و زرتشتی در هفت پیکر نظامی، ۱۳۹۱، جستارهای ادبی مشهد، تابستان ۹۱
 12. پیکرگردانی در داستان های هزار و یکشب، ۱۳۹۱ فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی،
 13. تحلیل «سیرسفر قهرمان» در داستان «حمام بادگرد» بر اساس شیوه ی تحلیل  جوزف کمپبل و کارل گوستاو یونگ، ادب پژوهی. نویسنده دوم نسرین شکیبی، ادب پژوهی، سال ششم شماره ۲۲ زمستان ۱۳۹۱.
 14. دلایل پیکرگردانی در داستان های هزار و یکشب، ۱۳۹۱ نویسنده دوم سارا پورشعبان،متن پژوهی ادبی، سال شانزدهم، شماره ۵۲
 15. *تحلیل رمان رویای تبت بر اساس استعاره نمایشی گافمن، ۱۳۹۱، نویسنده دوم مژده سالارکیا، متن پژوهی ادبی، سال شانزدهم شماره پنجاه و سوم
 16. *کهن نمونه ها در داستانی از هزار و یکشب، ۱۳۹۰،نویسنده دوم عاطفه گزمه، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم، سال نوزدهم شماره ۷۰
 17. *سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد بر اساس شیوه تحلیل کمپبل و یونگ، نویسنده دوم نسرین شکیبی، ادب پژوهی، سال ششم شماره ۲۲ زمستان ۱۳۹۱
 18. طبقه بندی انواع خویشکاری تولد قهرمان در اسطوره ها افسانه ها قصه های عامیانه و قصه های پریان. دکتر مریم حسینی و نسرین شکیبی ممتاز، دوفصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، سال اول شماره اول
 19. * تحلیل نشانه سازی اجتماعی فیلمنامه آژانس شیشه ای "زبان پژوهی دانشگاه الزهرا زیر چاپ
 20. *بررسی نسخه های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن، گوهر گویا، اصفهان، بهار ۹۲
 21. اسطوره یاد و فراموشی در داستان های رمزی و تمثیلی، فصلنامه الهیات و هنر، زمستان ۹۲
 22. مقایسه تطبیقی مفهوم هویت اجتماعی در آثار ناتالیا گینزبورگ و فریبا وفی،فصلنامه ادبیات تطبیقی جیرفت شماره ۲۹.
 23. بررسی زیست جهان در آثار ناتالیا گینزبورگ بر اساس آرای یورگن هابرماس. پژوهش ادبیات معاصر جهان. مشترک با عفت منیری.دوره ۱۸ شماره ۲.
 24. اثر کلاسیک؛ بازخوانی مفهوم کلاسیک از نظر شارل سنت بوو. مجله نقد ادبی، مشترک با لیلا اقایانی چاووشی.شماره ۲۷.
 25. اسطوره تولد قهرمان، مجله ادب پژوهی، مشترک با نسرین شکیبی ممتاز. پاییز ۹۳
 26. تحلیل روان‌شناسانه دعوت و طلب و نقش آن در آشناسازی و تشرّف در سفر قهرمان (در اسطوره‌ها، داستان‌های رمزی، قصه‌های پریان، قصه‌های عامیانه و روایت‌های عرفانی) مجله دانشگاه تربیت معلم.
 27. تکرارهای اساطیری در کشف الاسرار روزبهان بقلی شیرازی، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی.زمستان ۹۳
 28. ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی، جستارهای ادبی،زمستان ۹۳  سال ۴۷ شماره ۴ ..صص ۲۱- ۳۸.
 29. کارکرد اسطوره در گفتمان پسااستعماری رمان معاصر فارسی، با نفیسه مرادی.مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی. تابستان ۱۳۹۴
 30. روانشناسی اسطوره با نسرین شکیبی، متن پژوهی تابستان ۹۴، سال ۱۹ شماره ۶۴ . صص ۷-۲۹
 31.   بررسی فرایند فردیت یونگ در «اسکندرنامه» نظامی، با سولماز دهقانی، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، پاییز ۹۴
 32. بررسی نسخه مصور نامه خسروان، با ماه منیر شیرازی، مجله نگره، بهار ۹۴
 33. *جدال زنان عیار در برابر اسطوره مغول در آثار بهرام بیضایی، زن در فرهنگ و هنر، زمستان ۹۴. نویسنده اول: رقیه وهابی دریاکناری
 34. *مقایسۀ تطبیقی نظریۀ استعارۀ مفهومی در شعر و تصویرگری با نگاهی به غزل «ما ز بالا ئیم و بالا می رویم » مولانا با تصویرسازی آیدین آغداشلو*کیمیای هنر، بهار ۹۵.سال پنجم شماره ۱۸  نویسنده اول: سروناز پریشانزاده.
 35.  *معرفی تحلیلی و مقایسۀ سه سیرت نامه محمود بن عثمان، ادبیات عرفانی سال هفتم شماره ۱۲، بهار و تابستان ۹۴. نویسنده اول مریم رجبی نیا
 36. * مجانین العقلای زن در تصوف اسلامی،نویسنده مسئول. نویسنده دوم: الهام روستایی، مجله زن در فرهنگ و هنر،دوره ۸ شماره ۱،  بهار ۹۵
 37. *تحلیل نشانه شناسی اجتماعی آژانس شیشه ای، زبان پژوهی، بهار ۹۵، شماره ۱۸. نویسنده مسئول. نویسنده دوم دکتر ساسانی
 38. * انواع بازسازی و بازآفرینی بیضایی از داستانهای کهن دانشگاه تربیت معلم.پذیرش مقاله. نویسنده اول: رقیه وهابی دریاکناری.
 39. تحلیل نقش مایه های اساطیر آن جهانی، مشترک با دکتر دادور و سروناز پریشانزاده. نشریه معرفت ادیان،سال هفتم، شماره سوم، پیاپی ۲۷، تابستان ۹۵ . نویسنده سوم
 40. * تحلیل قصه های ایرانی بر اساس آرای بتلهایم، فرهنگ و ادبیات عامه شماره ۹ سال ۴ تابستان ۱۳۹۵ همکار دوم مرضیه عظیمی
 41. * تصویر ایزدبانوان در آثار بهرام بیضایی زن در فرهنگ و هنر، دورۀ ۸ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۵.  نویسنده اول رقیه وهابی دریاکناری.

             ۶۴-*رمزگان و وجه: دو عامل متمایزکننده در سبک شناسی گفتمانی قصاید ناصرخسرو، فهیمه خراسانی غلامحسین زاده، مهر و آبان ۹۵. دوماهنامه جستارهای زبانی.

۶۵- کارکرد تقابل و تضاد در زیبایی شناسی  آثار عطار، پژوهش زبان و ادبیات فارسی تابستان ۱۳۹۵، شماره چهل و یکم، صص ۵۱ – ۸۱ دکتر قبادی، مریم حسینی و  عطیه مشاهری فرد

۶۶ – اسطوره قربانی در آثار بهرام بیضایی، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال سیزدهم شماره ۴۸ پاییز ۱۳۹۶، رقیه وهابی دریاکناری و مریم حسینی

مقاله علمی – ترویجی

 

 1. مروارید جان در صدف تن ، نشریه دانشگاه سمنان، زمستان ۸۷  شماره ۲۵
 2. فلسفه فرحی و خوشدلی در دیوان سعدی، سعدی شناسی دفتر چهاردهم، اردیبهشت ۹۰
 3. مقایسه تطبیقی قصاید سنایی و سعدی، سعدی شناسی، دفتر پانزدهم، اردیبهشت ۱۳۹۱
 4. بررسی عناصر سوررئالیستی در داستان ملکوت بهرام صادقی، مریم حسینی، مسروره مختاری، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارومیه، سال دوم شماره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۱
 5.  بررسی کاربرد خویشکاری های مذهبی در داستان مهر و ماه، ادبیات داستانی، ۱۳۹۲، دانشگاه رازی کرمانشاه شماره ۱
 6.  تائو در اسلام، ترجمه از مقاله ساچیکو موراتا، کتاب ماه در ادبیات شماره ۸۲، بهمن ۱۳۹۲ ، شماره چهارم سال هفدهم.
 7. آیین مهر و بازتاب آن در شعر نوذر پرنگ، آینه ادب مجله علمی دانشگاه ارومیه، زیر چاپ
 8.  مقایسه تطبیقی روایت در رمان چراغها را من خاموش می کنم و دفترچه ممنوع بر اساس آرای ژنت، نویسنده دوم، نویسنده اول رقیه وهابی، فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل، سال اول شماره ۲ زمستان ۱۳۹۴         

مقاله در دایره المعارف

 

حدیقه سنایی در دانشنامه جهان اسلام، شماره ۱۲

حکیم سنایی _________________،

 

دکتر مریم حسینی

کلید واژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی research center ihcs پژوهشگاه

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۷