نسبت ادبیات و فلسفه (نشست تخصصی دوم)/دکتر همدانی، دکتر پورنامداریان، دکتر زرقانی و دکتر چراغی/۰۲-۰۴-۹۳

۰۲ تیر ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۰ کد : ۷۷۷۰ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۲۴۲۴
نسبت ادبیات و فلسفه (نشست تخصصی دوم)/دکتر همدانی، دکتر پورنامداریان، دکتر زرقانی و دکتر چراغی/۰۲-۰۴-۹۳


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :