نشست «بازنگری معنای واژه «دین» در قرآن با لحاظ بستر تاریخی پیدایش اسلام»/ ۵ تیرماه /۴۰۲

تعداد بازدید:۴۹۰
نشست «بازنگری معنای واژه «دین» در قرآن با لحاظ بستر تاریخی پیدایش اسلام»مدیر نشست زهرا محققیان / ۵ تیرماه /۴۰۲
نشست «بازنگری معنای واژه «دین» در قرآن با لحاظ بستر تاریخی پیدایش اسلام»/ ۵ تیرماه /۴۰۲

لینک دانلود فایل

نظر شما :