امر ملی و نسبت آن با حکمرانی/ ۱۳ دی ماه/۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۸۶
امر ملی و نسبت آن با حکمرانی سخنرانان: رضا غلامی عبدالمجید مبلغی دبیر نشست: مالک شجاعی سه‌شنبه، ۱۳ دی‌ماه ۴۰۱
امر ملی و نسبت آن با حکمرانی/ ۱۳ دی ماه/۱۴۰۱

نظر شما :