نظریه امنیت سوژه مبنا/۲۸خردادماه/۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۲۸
نظریه امنیت سوژه مبنا/۲۸خردادماه/۱۴۰۱ ارائه دهنده:سلمان صادقی زاده
نظریه امنیت سوژه مبنا/۲۸خردادماه/۱۴۰۱

نظر شما :