بازنمایی ژئوپلیتیکی وتصویر سازی جغرافیایی فضاهای ترس/۵خردادماه/۱۴۰۰

تعداد بازدید:۵۰۶
بازنمایی ژئوپلیتیکی و تصویرسازی جغرافیایی فضاهای ترس یونس رشیدی دبیر: مهدی کریمی سلطان‌احمدی ۵ خرداد ۱۴۰۰
بازنمایی ژئوپلیتیکی وتصویر سازی جغرافیایی فضاهای ترس/۵خردادماه/۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :