کرونا و سیاست های ارتباطی دولت (تجربه ها وچشم اندازها)۲۴اردیبهشت ماه/۱۴۰۰

تعداد بازدید:۱۳۵۱
کرونا و سیاست های ارتباطی دولت (تجربه ها وچشم اندازها) ۲۴اردیبهشت ماه/۱۴۰۰ هادی خانیکی، علی ربیعی، حمید رضا نمازی دبیرنشست: سیده زهرا اجاق
کرونا و سیاست های ارتباطی دولت (تجربه ها وچشم اندازها)۲۴اردیبهشت ماه/۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :