تجربه های علوم انسانی وهنر در جامعه کنونی/۲۵ آذرماه/۱۳۹۹

تعداد بازدید:۴۴۲
سخنرانان : احمد پاکتچی/ مسعود رضایی/ آندیا نعمتی/ اصغر اسمعیلی/
تجربه های علوم انسانی وهنر در جامعه کنونی/۲۵ آذرماه/۱۳۹۹

لینک دانلود فایل

نظر شما :