دومین نشست از سلسه نشست های ارتباطات رسانه وسلامت مواجه رسانه ای با مسأله ایدز در ایران /دکتر سیده زهرا اجاق، دکتر داود مهرابی، دکتر فرداددرودی،۱آبان ماه۹۸

تعداد بازدید:۱۳۰۷
دومین نشست از سلسه نشست های ارتباطات رسانه وسلامت مواجه رسانه ای با مسأله ایدز در ایران /دکتر سیده زهرا اجاق، دکتر داود مهرابی، دکتر فرداددرودی،۱آبان ماه۹۸

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :