انتخاب کتاب عضو هیأت علمی پژوهشگاه در دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

۰۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۱ کد : ۱۷۷۸۱ مهم‌ترین اخبار
تعداد بازدید:۱۹۹۲
انتخاب کتاب عضو هیأت علمی پژوهشگاه در دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

 

 دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی روز یکشنبه هفتم بهمن‌ماه 1397 با حضور دکتر جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور، منصور غلامی؛ وزیر علوم و رئیس دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی، و جمعی از استادان و پژوهشگران صاحب‌نام حوزه علوم‌انسانی و اسلامی در سالن اجلاس سران برگزار شد و این جشنواره نیز، برگزیدگان خود را شناخت.

از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز کتاب دکتر سید محمدهادی گرامی (عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) با عنوان: نخستین اندیشه های حدیثی شیعه:رویکردها، گفتمان ها، انگاره ها و جریان ها حائز رتبه دوم ( بخش بزرگسال ) در گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث شناخته شد.

دکتر گرامی در این کتاب ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮدى ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻧﻰ ﺑﻪ دوره ﻣﺘﻘﺪم اﻣﺎﻣﻴـﻪ (ﺗـﺎ ۲۶۰ق) ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺪﻳﺚ در ﻣﻴﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎى ﺣﺪﻳﺜﻰ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎى اﻣﺎﻣﻴﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻄﻮر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﺑﺰارﻫـﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽـﻮن ﺟﺮﻳــﺎنﺷﻨﺎﺳــﻰ، ﺗــﺎرﻳﺦاﻧﮕــﺎره، ﺗﻮﺳــﻌﻪ روشﻫــﺎى ﺗﻔﺴــﻴﺮى ﻣــﺘﻦ، دورى از ﭘــﻴﺶﻓــﺮضﻫــﺎى ﻛﻼﻣــﻰ، دراﻧــﺪاﺧﺘﻦ ﻃــﺮحواره ﺗــﺎرﻳﺨﻰ و … ﭘﮋوﻫﺸــﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻳﺸﻪاى، در ﻋﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى ﺑﻮﻣﻰ و دﻳﻨﻰ، ﻓﺮاﻫﻢ آورد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ، از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺳـﺪه اول ﻫﺠـﺮى ﮔﻔﺘﻤـﺎن اﺧﺘﻼف اﻟﺤﺪﻳﺚ (ﻣﻴﺎن اﺻﺤﺎب ﻋﻠﻰ (ع) و ﻋﺎﻣﻪ) از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎى ﺟﺮﻳـﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ (ع) ﺑﻮد.

کلید واژه ها: دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی محمدهادی گرامی فارابی اندیشه های حدیثی شیعه پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :