تأملی در موضوعیت مناقشه «نظری»، «کاربردی» میان اصحاب علوم سیاسی در ایران با التفات به حوزه «اندیشه سیاسی

تعداد بازدید:۱۴۶۵
تأملی در موضوعیت مناقشه «نظری»، «کاربردی» میان اصحاب علوم سیاسی در ایران با التفات به حوزه «اندیشه سیاسی

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :