دوازدهمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی»/ دکتر روح الله شهابی، دکتر سعید اکبری زردخانه، دکتر عباس عبادی، دکتر طاهره ایشانی/ ۲۴-۱۱-۱۳۹۵

تعداد بازدید:۱۳۷۰
دوازدهمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی»/ دکتر روح الله شهابی، دکتر سعید اکبری زردخانه، دکتر عباس عبادی، دکتر طاهره ایشانی/ ۲۴-۱۱-۱۳۹۵


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :