معرفی اعضا

تعداد بازدید:۱۶۷۴

دکتر فرانک جهانگرد مدیر نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

مجید الیاسی؛ معاون مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

مهناز روح اللهی؛ رئیس گروه توسعه تعاملات پژوهشی برون سازمانی

میترا اوحدیان؛ کارشناس مسئول گروه بهبود و توسعه اجرایی پژوهش های کاربردی

سمانه قدیمی؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

رقیه گودرزی؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

پوریا نابل ؛ کارشناس امریه مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

 

 

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۴۰۲