معرفی اعضا

تعداد بازدید:۱۲۰۳

دکتر الهام ابراهیمی؛ سرپرست مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

مهناز روح اللهی؛ رئیس گروه توسعه تعاملات پژوهشی برون سازمان

الهام صابری؛ کارشناس مسئول گروه بهبود و توسعه اجرایی پژوهش های کاربردی 

سمانه قدیمی؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

مرضیه مداح؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

رقیه گودرزی؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

 

 

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱