مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی