اعضای شورای طرح‌های کاربردی

تعداد بازدید:۱۵۸۵

اعضای شورای طرح های کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به شرح ذیل می باشند:

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس کمیسیون

معاون علوم انسانی کاربردی و فرهنگی و نایب رئیس کمیسیون

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و عضو اصلی کمیسیون

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و عضو اصلی کمیسیون

مدیر محترم نوآوری و کاربردی سازی علوم انسانی و دبیر کمیسیون

سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات و عضو اصلی کمیسیون

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۱