پژوهشگر برتر طرح های کارفرمایی پژوهشگاه

تعداد بازدید:۱۵۵۰

معیارهای انتخاب پژوهشگر برگزیده در حوزه کاربردی سازی

مدیریت نوآوری و کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی به جهت تشویق و قدردانی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه که بیشترین فعالیت را در حوزه طرح‌های کاربردی و کارفرمایی داشته‌اند، در اقدامی نو در هفته پژوهش سه نفر از اعضا را به عنوان پژوهشگر برتر حوزه کاربردی‌سازی معرفی نمود. به منظور پیگیری این رویه که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، شاخص‌های به شرح جدول 1 مبنای ارزیابی قرار گرفتند:

جدول 1. معیارهای انتخاب پژوهشگر برگزیده

ردیف

زیر معیار

میزان اهمیت

معیار اصلی

امتیاز

سقف امتیاز

1

سازمانی

10%

دامنه فراگیری طرح

2

5

ملی

3

2

هر 100میلیون ریال

15%

مبلغ طرح

1

7.۵

3

 

کتاب

20%

خروجی‏های طرح

۴

10

نرم‏افزار

۲.۵

مقاله

۱.۵

گزارش علمی

1

کارگاه

0.۵

گزارش راهبردی

0.۵

4

برای هر طرح

۴%

طرح‏یاب

1

۲

5

هر پروپزوال

۶%

تعداد پروپوزال پیشنهادی ارائه شده

1

۳

6

هر طرح

۲۰%

طرح‏های در حال اجرا

2

۱۰

7

هر طرح

۲۰%

طرح‏های پایان یافته

2

۱۰

8

سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی معتبر

5%

اعتبار کارفرما

۱

1.۵

9

سازمان‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی وزارتین

1.۵

جمع کل

 

100 %

 

 

50

 

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۳۹۹