اخبار - آرشیو

برگزاری دو دوره آموزشی همزمان  «کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی)»  ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲
برگزاری دو دوره آموزشی همزمان «کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی)» ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

برگزاری دو دوره آموزشی همزمان «کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی)» ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی) این دوره مخصوص شرکت کنندگان در دوره مقدماتی ( ۲۰تا ۲۳ تیر ۱۴۰۲) پژوهشگاه علوم انسانی می باشد دو دوره آموزشی همزمان برگزار می شود

ادامه مطلب