دکتر علیرضا شعبانلو

تعداد بازدید:۹۴۶۳

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    

                    

 

مشخصات فردی

مرتبه علمی: دانشیار

نشانی محل خدمت: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پست الکترونیک: a.shabanlu@ihcs.ac      و alirezashabanlu@gmail.com

سوابق تحصیلی

 1. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375.
 2. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.
 3. دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد، 1387.

مقاله‌های علمی پژوهشی

 1. علی رضا شعبانلو، مهدی ملک ثابت، یدالله جلالی پندری(1387) «فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق بخارایی»، نشریة علمی- پژوهشی گوهر گویا، سال دوم، شمارة اول، بهار 1387. صص165-187.
 2. علی رضا شعبانلو، مهدی ملک ثابت، یدالله جلالی پندری (1387)«عناصر بیانی در اشعار عمعق بخارایی»، نشریة علمی- پژوهشی کاوشنامه، سال نهم، شمارة 17، پاییز 1387. . 249-291.
 3. علی رضا شعبانلو  (1390) زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در «بخارای من ایل من»، نشریه علمی پژوهشی متن پژوهی ادبی، شماره 50، زمستان 1390.صفحه 37-52.
 4. علی رضا شعبانلو  (1390و1391) الهامگر شعر عمعق، مجلة علمی پژوهشی پژوهشهای ادبی، شماره 34 و 35. صص155- 172). انجمن زبان و ادبیات فارسی.
 5. علی رضا شعبانلو  (1391) بازتاب اسطوره آفرینش زروانی در داستان جنگ رستم با اکوان دیو، مجله علمی- پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره 26، بهار 1391. صص109-128.
 6. علی رضا شعبانلو (1392) مجمع الفضلا، مجلة علمی پژوهشی کهن نامه، شماره دوم، 1392. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صص93-107.
 7. علی رضا شعبانلو (1395) تاریخچه قصاید مصنوع فارسی و معرّفی دو قصیده مصنوع ناشناخته از دو شاعر گمنام، مجله علمی- پژوهشی فنون ادبی، سال هشتم، شماره 1، بهار 1395، صص 149-172
 8. گیتا ذاکری، علی رضا شعبانلو، عبدالحسین فرزاد (1396) آوا و معنا در شاهنامه، بوستان ادب، دانشگاه شیراز، سال نهم، شمارة اوّل، بهار 1396، پیاپی 31. صص97-120.
 9. علی رضا شعبانلو، خدیجه مرادی، عبدالحسین فرزاد و غفار برجساز (1396)، تحلیل اندیشه ها و اندرزهای اخلاقی گرشاسب‌نامة اسدی در موضوع سیاست مُدُن، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شماره 33، بهار 96، صص61-88.
 10. زهره حیدرنیای راد، علی رضا شعبانلو (1396) تحلیل اسطورة سیمرغ در شاهنامه فردوسی، سال هشتم، کهن نامه ادب پارسی، شمارة اول، بهار 1396، صص105 تا 130. 
 11. علی رضا شعبانلو (1396) تحلیل عناصر آشوب ازلی، مجله علمی- پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال 13، شماره 49، زمستان 96، (صص 147 تا 172).
 12. علی رضا شعبانلو، خدیجه مرادی (1396)، بررسی تاریخ‌محور تحوّل موضوعات شعر تعلیمی؛ قرن چهارم تا هشتم، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شماره 36. زمستان 1396. صص27-61.
 13. علی رضا شعبانلو (1397) «نقد بلاغت (1)»، مجلة علمی پژوهشی پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی. دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 54، اردیبهشت 1397، صفحه 1-250.
 14. عباسعلى وفایى، حبیب کارگر و علیرضا شعبانلو (1397). "تأثیر حکایتهاى اللّمع فى التّصوّف بر کشف المحجوب هجویرى." فصلنامه سبک شناسى نظم و نثر فارسى(بهار ادب) سال 11،ش 4، صص 325-305 .
 15. زهره قصاب پور، ابوالقاسم رادفر، علی رضا شعبانلو ، علی ربیع (1398) واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم (مطالعة موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس‌نامه و جامع‌‌الحکمتین). نشریه کهن نامه ادب پارسی، شماره 1. صص 27-53.
 16. زهره قصاب پور، ابوالقاسم رادفر، على ربیع و علیرضا شعبانلو(1398). "مقایسة معانى حرف اضافه «به» در تاریخ بلعمى با حرف جر «با» در زبان عربى." دو فصلنامه ادبیات تطبیقى، صص193-169.
 17.  علی رضا شعبانلو (1398). "منشأ قرآنى استعاره هاى مفهومى مرگ درمثنوى مولوى." دوفصلنامه مطالعات قرآنى و فرهنگ اسلامى، ش 3، صص 62-39.
 18. علی رضا شعبانلو (1398). "نقد یکسویگى در نظریة استعاره مفهومى." فصلنامه کهن نامه ادب پارسى، ش 2، صص275-249.
 19. شیدا قاسمى فیروز آبادى، تقى پورنامداریان و علیرضا شعبانلو (1398). "واسازى ساختار مرحلة آغازین داستان آفرینش براساس نقش دوگانه ها (تطبیق متون قرآن، تورات، بندهش و زادسپرم)." فصلنامه پژوهش هاى ادبى قرآنى، ش 4، صص 81-45.
 20. محمد سیاوشى و علیرضا شعبانلو (1399). "معرفى نسخه خطى و سبک شناسى دیوان رکن الدین دعویدار قمى." فصلنامه سبک شناسى نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، ش47، صص 344-327.
 21. علی رضا شعبانلو (1399). "دراسة مقارنة لمبادئ علم اللغة المعرفیة من منظور عبد القاهر الجرجانى." دو فصلنامه آفاق الحضاره الاسلامیه، ش 45، صص 154-131.
 22. علی رضا شعبانلو (1399). "تحلیل ساختاری و زبانی مکتوبات واصفی هروی"، فصلنامه کهن نامه ادب پارسی، ش 1، صص 150-127.
 23. گیتا ذاکرى، علیرضا شعبانلو، زهرا پارساپور و یوسف محمد نژاد عالى زمینى (1399). "استعارۀ مفهومى «عدالت» و «ظلم» در آداب الملوکها با تکیه بر قابوسنامه، سیاستنامه و نصیحة الملوک." فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمى، ش 48، صص 226-196.
 24. علی رضا شعبانلو (1399). «بنیاد اسطوره‌ای استعارة مفهومی مرگ در مثنوی معنوی»، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی،

مقاله‌های علمی تخصصی

 1. معصومه الیاسیان الانکش و علیرضا شعبانلو (1390) روابط مفهومی در مجموعه داستانی«یکی بود یکی نبود»،  مجله: اندیشه های ادبی، سال سوم از دوره جدید، شماره دهم، زمستان 1390. صص79-96.
 2. زهرا طهماسبی و علیرضا شعبانلو (1391). «انسجام واژگانی در مدیر مدرسه جلال آل احمد». فصلنامة اندیشه‌های ادبی. س 4. ش 12. صص 79- 95.
 3. علی رضا شعبانلو ، علی وفایی (1391) مآثر رحیمی کتابی در تاریخ و رجال هند، نشریه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد سنندج. زمستان 1391 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 75 تا صفحه 86 .
 4. علی رضا شعبانلو (1388) «تابعه شعر فارسی با نگاهی به شعر عمعق بخارایی»، مجله تخصصی ادبیات دانشگاه آزد اسلامی واحد سنندج، سال اول، شماره اول.پاییز و زمستان 1388.
 5. علی رضا شعبانلو (1389) استشهادی منحصر بفرد از قرن هشتم هجری، فصلنامه زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد سنندج، زمستان، دورة 2، شماره 5، صص 73-86.
 6. افسانه کربلایی محمد، علی رضا شعبانلو (1395) بررسی تطبیقی گروتسک (طنز سیاه) در آثار صادق چوبک و هوشنگ گلشیری، مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، دورة 2. شمارة 1/2.
 7. نجمه هاشمی، علی رضا شعبانلو، عبدالحسین فرزاد (1397) فمینیسم در مجموعه داستان " خیمه شب بازی" محمد صادق چوبک. فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سال دهم، شماره 34. صص 134-163.
 8. حبیب کارگر، عباسعلى وفایى و علیرضا شعبانلو (1397). "بررسى حکایتهاى تمثیلى با شخصیت ها جانورى در اللمع فى التصوف ابونصر سراج." فصلنامه تحقیقات تمثیلى در زبان و ادب فارسى (علمى پژوهشى دانشگاه آزاد)، ش 37، صص 43-23.
 9. على احمدنیاى دیسفانى، عباسعلى وفایى و علیرضا شعبانلو (1398). "نمودهاى زبانى تأکید و کارکردهاى بلاغى آن در غزل حافظ «با تکیه بر سه گسترة معنایى خدا، انسان و عشق»"، فصلنامه زبان و ادب فارسى دانشگاه آزاد اسلامى سنندج ( علمى تخصصى)، ش 41، 50-27.
 10. علی رضا شعبانلو (1399). "بنیادهاى زبان شناسى شناختى در دیدگاههاى عبدالقاهر جرجانى." فصلنامه زبان و ادب فارسى دانشگاه آزاد اسلامى سنندج ( علمى تخصصى )، ش 45. صص 43-17.
 11. Sakine Bornaki, Abasali Vafayi, Alireza Shabanlou, Rahim Taher (2015) Quietness of mind in the poems by Mawlana Jalaladdin Rumi, journal of language and literature, Issn: 2078-0303, vol.6.no.4. November,2015. Pp 245-251.
 12. Kh.Moradi, A.Shabanlu, A.Hossein.F, Gh.Borjsaz (2016), A Reflection on Ethical Contents of the Poem of Persian Literature Poets, Afghanistan Quarterly, Volume 11, Issue 3, pp.793-820.
 13. Z.Heidarniaye.R, A.Shabanlou (2016), Common Epic and Mystical Foundations in the Stories of Siyavash and Ramayana, Afghanistan Quarterly, Volume 11, Issue 3, pp.821-843.

مقاله‌های ارائه شده در همایش‌ها

 1. «بهاء الدین ساوجی سخنوری توانا امّا گمنام»، مجموعه مقالات پنجمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه یزد، 26شهریور 1389.
 2. «محضری منظوم از بهاء الدین ساوجی»، مجموعه مقالات ششمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، خرداد 1390، دانشگاه مازندران.
 3. مقایسه جنگ رستم و اکوان با ستیز تشتر و اپوش، همایش بین المللی هزاره سرایش شاهنامه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دی 1390.
 4. پیروی بهاءالدین ساوجی از سبک انوری، هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی،  15-17 شهریور 1391، دانشگاه علامه طباطبایی.
 5. علی رضا شعبانلو (1396) «تیلیم خان و شعر غنایی»، همایش ملی تأثیر مشاهیر ساوجی در گسترش و تحکیم فرهنگ ایرانی و اسلامی»، مؤسسة آموزش عالی دانشستان، ساوه، 14/2/1396. صص 139-149.
 6. محمد تقی قندی، علی رضا شعبانلو (1396). تحلیل ساختاری مثنوی جمشید و خورشید سلمان ساوجی، همایش ملی تأثیر مشاهیر ساوجی در گسترش و تحکیم فرهنگ ایرانی و اسلامی»، مؤسسة آموزش عالی دانشستان، ساوه، 14/2/1396. صص 103-122.
 7. محمدی رفیع، شایا. علی رضا شعبانلو (1396) «سنایی، مبادی آداب ادب ظاهر در ده باب حدیقه الحقیقه»

ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات همایش انجمن استادان زبان فارسی بیرجند . اسفند 1396

 1. جانمحمدی، علی ، علی رضا شعبانلو (1397). هنر نمایشی در شاهنامه بررسی موردی داستان رستم و اسفندیار، پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی، .....
 2. علی رضا شعبانلو (1396). «اثر پذیری شعر ترکی دورة عثمانی از شعر فارسی». دوازدهمین همایش انجمن ترویج  زبان و ادب فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 15-17 شهریور 1397.
 3. علی رضا شعبانلو (1398). «تحلیل و معرفی رمان خانة خار، نوشتة عبدالحسین فرزاد». سیزدهمین همایش انجمن ترویج  زبان و ادب فارسی، دانشگاه ارومیه، 10 آبان 1398.
 4. علی رضا شعبانلو (1398). «نقد و معرفی گنج دانش، کتابی در جغرافیای تاریخی ایران»، سیزدهمین همایش انجمن ترویج  زبان و ادب فارسی، دانشگاه ارومیه، 10 آبان 1398.

مقالات چاپ شده در دانشنامه

 1. مجمع الفضلا (1393)، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، جلد 5.
 2. مآثر رحیمی (1393)، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، جلد 5.
 3. گنج دانش (1393)، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، جلد 5.
 4. واصفی هروی (1395)، دانشنامه زبان و ادب فارسی فرهنگستان، جلد 6.

سایر مقالات

علی رضا شعبانلو (1394) پژوهشگری متفاوت از دیگران، فصلنامة سینما و ادبیات، شماره 48. مهر و آبان.

کتاب‌های تألیفی

 1. گزیدة متون ادب فارسی.(با همکاری علی وفایی و مهدی صفری) نشر نویسنده، اراک، 1385.
 2. فارسی عمومی، (با همکاری علی وفایی و مهدی صفری)، انتشارات گلستان معرفت، قم، 1386.
 3. تصحیح دیوان اشعار شهاب الدین عمعق بخارایی، نشر آزما، تهران، 1389. (کتاب شایستة تقدیر در سیزدهمین جایزة کتاب فصل)
 4. گزیدة ترجمة رسالة قشیریه، نویسندگان: جمال احمدی و علیرضا شعبانلو، انتشارات وانیا. 1394
 5. تصحیح دیوان بهاء الدین ساوجی،تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی، 1395
 6. ابداع بدایع و انشاء صنایع (گزیدة متون مصنوع فارسی از عصر غزنویان تا روزگار زندیان)، تهران: نشر آواهیا، 1399.

کتاب‌های ترجمه شده

یوسف ابوالعدوس (1398).استعاره در نقد ادبی جدید: ابعاد شناختی و زیباشناختی، مترجم: علی رضا شعبانلو، تهران: دانشگاه تهران.

سخنرانی:

 1. مقایسه جنگ رستم و اکوان با جنگ تیشتر و اپوش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 25/4/1391.
 2. اکوان نمودار نابسامانی جهانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 10/07/1391.
 3. ادبیات یا همان آشوب . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 22/10/1392

طرح‌های در حال اجرا:

 1. تصحیح تاریخ حبیب السیر (1400)

طرح‌های پایان یافته

 1. تصحیح دیوان بهاء الدین ساوجی، محل اجرا: دانشگاه آزاد ساوه.1390. 
 2. تدوین مدخل (ی) از فرهنگ تاریخی زبان فارسی. محل اجرا: پژوهشگاه علوم انسانی. 1391
 3. تدوین و بازنویسى همراه با تحقیق و پرورش مطلب خاطرات جناب آقاى احمد ناطق نورى، 1392.
 4. تدوین مدخل (هـ) از فرهنگ تاریخی زبان فارسی. محل اجرا: پژوهشگاه علوم انسانی. 1393
 5. تصحیح تذکره مجمع الفضلا، محل اجرا: دانشگاه آزاد زرندیه. 1393
 6. تدوین مدخل (ک) از فرهنگ تاریخی زبان فارسی. محل اجرا: پژوهشگاه علوم انسانی. 1394
 7. تصحیح سراج المنیر محمد شریف کاشف شیرازی، محل اجرا: پژوهشگاه علوم انسانی. 1396
 8. تحلیل استعاره هاى مرگ در ادبیات عرفانى؛ مطالعه موردى: مثنوى هاى حدیقة الحقیقة سنایى، منطق الطیر عطار، و مثنوى مولوى، 1398.
 9. (تحلیل استعاره هاى حوزه مفهومى عشق در آثار مولوى، 1400.

راهنمایی پایان نامه / رساله

 1. بررسی شیوة داستان پردازی سلمان ساوجی در جمشید و خورشید، حسن قاسمیان، کارشناسی ارشد، اسفند1389، آزاد ساوه.
 2. انسجام واژگانی در مدیر مدرسه جلال آل احمد، زهرا طماسبی، کارشناسی ارشد، شهریور 1390، دانشگاه آزاد ساوه.
 3. بررسی و تحلیل عناصر داستانی شوهر آهوخانم، هنگامه گلابی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه، آبان 1390.
 4. انسجام واژگانی در یکی بود یکی نبود، معصومه الیاسیان الانکش، کارشناسی ارشد، شهریور 1390، دانشگاه آزاد ساوه.
 5. بررسی زمینه ها و نمودهای رمانتیسم در آثار شهریار و آثار محمد بهمن بیگی، رضا ولی نژاد، کارشناسی ارشد، شهریور 1390، دانشگاه آزاد ساوه.
 6. سیمای زن در اشعار دو شاعر زن(پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی)، فاطمه اقدامی کوره کابیجاری، شهریور 1390، دانشگاه آزاد ساوه.
 7. تصحیح تذکره خلاصه الافکار، علی نقی جهانی، آبان 1390، دانشگاه آزاد ساوه.
 8. تآثیر آیات و احادیث بر اشعار سلمان ساوجی، معصومه نجیب مردانلو، شهریور 1391، دانشگاه آزاد ساوه.
 9. طنزپردازی مولوی در فیه ما فیه، زهرا فرهاد، شهریور 1391، دانشگاه آزاد ساوه.
 10.  نقد و تحلیل اشعار 15 شاعر معاصر ساوجی، سید ابراهیم کمال حسینی، شهریور 1391، دانشگاه آزاد ساوه.
 11. تحلیل اشعار شاعران دهه های 70 و 80در ستایش امام رضا (ع)(1371 تا 1389) جواد فراهانی- آبان 1392. دانشگاه آزاد ساوه.
 12. آیین قربانی در اساطیر ملل و مقایسه با بخش اساطیری شاهنامه. مهدیه خانی آبادی، بهمن 1392. دانشگاه آزاد ساوه.
 13. آداب و رسوم ایرانیان در آینة سفرنامه شاردن، محمد علی فاطمی محب، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، شهریور 93، دانشگاه آزاد ساوه.
 14. مقایسه شیوه داستان پردازی مرزبان نامه و روضه العقول، فاطمه توکلی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، شهریور 93، دانشگاه آزاد ساوه.
 15. تطبیق منظومه علینامه با منابع تاریخی و بررسی تصرفات شاعرانه در متن. حسین هدایت پناه. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد ساوه.  آذر 93.
 16. تحلیل، نقد و بررسی ادبیات فارسی در سفرنامه شاردن، تاورنیه و دلاواله- خانم یاری- ارشد ساوه.
 17. سیمای فریدون در شاهنامه فاطمه نورایی. ارشد ساوه. اسفند 1393
 18. تصحیح انتقادی دیوان قصاید آتشی شیرازی، طیبه شیخ ویسی، پژوهشگاه علوم انسانی، شهریور 1395.
 19. بررسی میزان تناسب موسیقی زبان شاهنامه با با زمینه های معنایی آن، گیتا ذاکری، پژوهشگاه علوم انسانی، شهریور 1395.

مشاوره پایان نامه / رساله

 1. مقایسه ادبیات نظم دفاع مقدس از نظر اندیشه و تفکر شعری با دوران پس از آن، زهره بابایی، کارشناسی ارشد، شهریور 1390، دانشگاه آزاد ساوه.
 2. بررسی و تحلیل عناصر داستانی فراق نامه سلمان ساوجی، سعیده پرستار، کارشناسی ارشد، شهریور 1390، دانشگاه آزاد ساوه.
 3. بررسی و تحلیل اندیشة مرگ از دیدگاه سپهری در اشعارش، ونوس بابالو، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه،1390.
 4. تحلیل ساختاری سمفونی مردگان، مریم عابدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه، 1390.
 5. مقایسه مضامین مشترک عرفانی غزلیات حکیم سبزواری و حافظ، علی اکبر حاجی ایوبی، اردیبهشت 1390، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه.
 6. سبک شناسی قصاید و غزلیات فخرالدین عراقی، سید شهاب الدین حسینی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور 1391.
 7. تدبیر و سیاست در دورة پهلوانی شاهنامه فردوسی، سیروس کریمی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه، شهریور1391.
 8. بررسی ظریفیت ترکیبی ساختمان حروف ربط و اضافه در زبان فارسی، سکینه مشعوفی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه.1391
 9. بررسی سبک مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی، فاطمه یاوری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساوه. 1391
 10. بایزید بسطامی در متون عرفانی تا قرن هشتم و تدوین فرهنگ اقوال بایزید، سلمان رحیمی. پژوهشگاه علوم انسانی. 1392
 11. بررسی جایگاه و نقش زن در نثر ادبیات پایداری (با تاکید بر هشت اثر)، شهرزاد فیضی نیکجه، دانشگاه آزاد ساوه،  1393.
 12. مثنوی و نظریات نو (هرمنوتیک)، سکینه برناکی، دانشگاه آزاد ساوه، شهریور 1394،
 13. بررسی ساختار زبان تعلیمی در ادب فارسی، زبان ادبیات تعلیمی، مانا اخلاق، دانشگاه آزاد ساوه، شهریور 1395
 14. بنمایه های اساطیری برخی از حکایتهای مرزبان نامه، سمانه کشاورز، پژوهشگاه علوم انسانی، شهریور 1395.
 15. تصحیح انتقادی تذکرة ریاض السلاطین، مهناز براتی، پژوهشگاه علوم انسانی، اسفند 1395.
 16. تصحیح سفینة صائب همراه با مقدمه و تعلیقات، رضا خبازها، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، دکترى تخصصى، 29/07/1396
 17. بازتاب باورهای دینى در شعر شاعران معاصر با تکیه بر آثار اخوان ثالث ، نیما یوشیج و سهراب سپهرى، فرزانه سنگرى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، کارشناسى ارشد، 14/12/1397
 18. دوگانه ها (تقابل ها)در داستان افرینش در قرآن و متون بندهش و زادسپرم براساس نظریه ساختارگرایى، شیدا قاسمى فیروز آبادى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، کارشناسى ارشد، 22/12/1397
 19. تحلیل تطبیقى صحنه هاى گسترده جنگ بین شاهنامه و مهابهاراتا، مرضیه دیندار فومنى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، کارشناسى ارشد.

دروس ارائه شده

الف: در مقطع کارشناسی:

 1. دانشگاه آزاد ساوه: اکثر دروس رشته ادبیات فارسی از سال 1380 تا 1390.
 2. دانشگاه پیام نور ساوه: اکثر دروس تخصصی ادبیات فارسی، 1380-1387.
 3. دانشگاه صنعتی شریف: آشنایی با ادبیات فارسی، 1388.
 4. دانشگاه علامه طباطبایی: عروض و قافیه و فارسی عمومی. 1390-1392.

ب: در مقطع کارشناسی ارشد:

 1. دانشگاه آزاد اسلامی ساوه: مرزبان نامه و تاریخ جهانگشا، سنایی و ناصر خسرو، خاقانی و نظامی، شاهنامه، کشف المحجوب و ترجمه رساله قشیریه، دستور، روش تحقیق. از سال 1387 تا 1391.
 2. دانشگاه آزاد اسلام شهر: خاقانی و نظامی، کشف المحجوب، مثنوی1390.
 3. دانشگاه علامه طباطبایی: ساختهای زبان فارسی . از سال 1391- 1393
 4. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:  1. تحقیق در متون حماسی؛ 2. تحقیق در بلاغت و فنون ادب. از سال 1392 -  1398.
 5. موسسه آموزش عالی دانشستان، بلاغت، شاهنامه، ناصر خسرو و سنایی، از سال 1393 تا 1399.

ج: در مقطع دکتری:

 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه: بلاغت و فنون ادب. از 1392 تا 1395.
 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. بلاغت و فنون ادب. از مهر 1393 تا 1395.
 3. بلاغت و فنون ادبى، دکترى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگ، از سال 1396 ادامه دارد.

عضویت در شوراها، کارگروه ها و ...

 1. عضو کمیته تدوین نخستین برنامه راهبردى پژوهشگاه، 11/12/1392 ،29/12/1393
 2. عضو کار گروه توانایى علمى در رشته زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان، 29/04/1393 ،29/04/1394
 3. عضو شوراى انتشارات پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 05/06/1393 ،04/06/1395
 4. عضو کمیته علمى مدیریت تحصیلات تکمیلى، 08/04/1395
 5. نماینده اعضاى هیئت علمى در شوراى پژوهشى پژوهشکده زبان و ادبیات، 15/10/1395 ،14/10/1397
 6. عضو کمیته علمى چهارمین همایش بین المللى شمس و مولانا، 01/03/1397 ،07/06/1397
 7. عضو کمیته علمى نخستین همایش ملى نام آوران فرهنگى و ادبى ایران، 04/12/1398 ،04/12/1398
 8. رئیس کمیته منتخب پژوهشکده زبان و ادبیات، 01/01/1400
 9. رئیس کمیته علمى مصاحبه کننده آزمون دکترى، 30/03/1400 ،31/03/1400
 10. عضو کارگروه انتشارات پژوهشکده دانشنامهنگارى، 05/04/1400
 11. عضو شوراى سیاستگذارى جشنواره صدسالگى ادبیات معاصر، 28/04/1400 ،30/08/1

سوابق اجرایی

 1. عضو هیئت مؤسس موسسة آموزش عالی دانشستان. از 1386 ادامه دارد
 2. سرپرست موسسه آموزش عالی دانشستان، 88-89
 3. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ساوه. 89-90
 4. معاون دانشجویی موسسة آموزش عالی دانشستان . از 1390 - 1394.
 5. عضو پیوستة انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از سال 1391 ادامه دارد
 6. نماینده تام الاختیار پژوهشگاه علوم انسانی در تفاهم نامه همکاری با دانشگاه فرهنگیان. 26/1/ 1392 . تا اسفند 1394.
 7. نماینده تام الاختیار پژوهشگاه علوم انسانی در تفاهم نامه با قطب علمی تحقیق در متون عرفانی و حکمی دانشگاه اصفهان. مرداد 1392 . ادامه دارد.
 8. قائم مقام علمی مدیریت انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. از 13/8/92
 9. عضویت در شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی. مورخ 5/6/93 شماره حکم: 4206
 10. عضو شورای برنامه ریزی راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی 31/1/93 شماره حکم: 598
 11. مسئول راه اندازی و اداره دفتر قطبهای علمی پژوهشگاه علوم انسانی. 6/8/93. شماره حکم: 6582 تا 31/5/1397
 12. سرپرست موسسه آموزش عالی دانشستان. از 1/6/1394 تا بهمن 1396.
 13. مدیر گروه پژوهشى ادبیات و کاربردهاى اجتماعى، مدیر گروه، 11/07/1397
 14. سرپرست پژوهشکده زبان و ادبیات، رئیس پژوهشکده، 17/12/1399 ،27/02/1400
 15. رئیس کمیتة منتخب پژوهشکده زبان و ادبیات، عضویت در کمیته منتخب ارتقا، 24/01/1400
 16. رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات، 27/2/1400

 

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱