دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی

تعداد بازدید:۸۹۲۲

  رزومه در سیماپ    

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها    
    
 

 

 

 

 

مشخصصات فردی و شغلی

 • یوسف محمدنژاد عالی زمینی
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دانشیار پایۀ 23 پژوهشکدۀ زبان و ادبیات

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، 1369
 • کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1374
 • دکتری تخصصی، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388

مقالات چاپ‌شده در نشریات علمی

 1. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "جهانی شدن و ضرورت تقویت برنامه ریزی برای نوسازی زبان فارسی." فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(علمی) 3، 4 (1391): 73-99.
 2. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "باستان گرایی واژگانی در شعرهای آزاد نیما و خاستگاه های آن." فصلنامه ادبیات پارسی معاصر (علمی) 1، 2 (1391): 89-114.
 3. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی در تصویرسازی نیما." فصلنامه ادبیات پارسی معاصر (علمی) 3، 2 (1392): 115-155.
 4. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و فاطمه بدوی. "بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی - اسلامی در مثنوی معنوی مولانا." فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی (علمی ) 4، 12 (1392): 165-196.
 5. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "جهانی شدن، زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی." فصلنامه چالش های جهان(دین و ارتباطات) (علمی تخصصی) 1، 3 (1394): 91-115.
 6. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "تأملی در ویژگیهای زبانی و املایی نسخۀ خطی نخستین شرح کامل مثنوی به زبان فارسی در آسیای صغیر." فصلنامه پژوهش‌ های ادب عرفانی(گوهر گویا) (علمی) 11، 33 (1396): 117-140.
 7. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و لیلا الهیان. "تحلیل فرایندهای کتاب‏های آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی ‏زبانان: مطالعه‏ ی موردی رویکرد نقش گرای نظام مند." دو فصلنامه پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (علمی) 6، 2 (1396): 17-38.
 8. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "کنایة کلاه در شاهنامه با تأکید بر زمینه های فرهنگی و اجتماعی." دوفصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی (علمی) 4، 1 (1398): 179-190.
 9. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و سعید مزروعیان. "تحلیل موضوعی کاربرد «ارنی» و «لن ترانی» در شعر شاعران پارسی گوی با تأکید بر اشعار عرفانی." فصلنامه کهن نامه ادب پارسی (علمی) 10، 28 (1398): 1-25.
 10. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و مریم بختیاری بختیاری. "تحلیل کارکردهای صرفی و نحوی زبان شعر فروغ در زمینه اضطراب." دو ماهنامه جستارهای زبانی (علمی) 12، 1 (1399): 249-274.
 11. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و بهجت قاسم زاده. "تحلیل ویژگیهای آوایی و صرفی مشترک قرآن قدس." فصلنامه کهن نامه ادب پارسی (علمی) 11، 1 (1399): 209-225.
 12. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف، رمضان رضائی و پریناز علی اکبری. "تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی." دوفصلنامه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ادبی (علمی) انتشار آنلاین، انتشار آنلاین (1399): انتشار آنلاین.
 13. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و لیلا الهیان. "تحلیل کارکردهای سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامۀ فردوسی." فصلنامه متن پژوهی ادبی (علمی) 24، 84 (1399): 121-152.
 14. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف، فرانک جهانگرد و رحمان نقی زاده گرمی. "جایگاه و نقش شریرانه گرگ در شاهنامه فردوسی." فصلنامه متن پژوهی ادبی (علمی) انتشار آنلاین، انتشار آنلاین (1399): انتشار آنلاین.
 15. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و بهجت قاسم زاده. "تحلیل کارکردهای حرف «واو» در تاریخ بیهقی و مقایسۀ آن با زبان‌های ایرانی و زبان عربی." دو فصلنامه زبان شناخت (علمی) 11، 1 (1399): 1-17.
 16. انتظاری، یعقوی انتظاری و یوسف محمد نژاد عالی زمینی. "تحلیل محتوای سرمایه انسانی: مدل عمومی و کاربرد آن برای دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی." فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (علمی) 26، 3 (1399): 47-75.
 17. ذاکری، گیتا، علیرضا شعبانلو، زهرا پارساپور و یوسف محمد نژاد عالی زمینی. "استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک." فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (علمی) 12، 48 (1399): 196-226.
 18. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و اشکان جعفری. "آشنایی زدایی در آثار عباس نعلبندیان." فصلنامه پژوهشنامه ادبیات داستانی (علمی) انتشار آنلاین، انتشار آنلاین (1399): انتشار آنلاین.
 19. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و مریم بختیاری. "تأثیر عاطفۀ اندوه بر زبان شعر حزین لاهیجی(با تأکید بر ردیف)." دو فصلنامه تاریخ ادبیات (علمی) انتشار آنلاین، انتشار آنلاین (1399): انتشار آنلاین.
 20. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و نسیم امیرنژاد. "تحلیل استعاره مفهومی زمان در دیوان شمس تبریزی." دوفصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی (علمی) 5، 2 (1399): 187-198.
 21. رضایی، امین، تقی پورنامداریان و یوسف محمد نژاد عالی زمینی. "تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده‌پیل." دو فصلنامه ادبیات عرفانی(علوم انسانی سابق) (علمی) 12، 23 (1400): 111-140.
 22. Mohammad nezhad, yoosef. "The Concept of Gnostic Love in The Diwan of Hafez of Shiraz." Pismo ( d ) --, no. XII (2014): 124-143.
 23. Mohammad nezhad, yoosef. "Perceptions of Omar Khayyam's Ideas in the East and West." Pismo ( d ) --, no. XIII (2015): 91.

مقاله‌های ارائه‌شده در همایش‌ها

 1. محمد نژاد عالی زمینی یوسف، 1389/02/27، رویکرد باستانگرایانه نیما یوشیج در به کاربردن افعال خاص، 1، 334
 2. محمد نژاد عالی زمینی یوسف، 1389/02/30، رویکرد باستان گرایانه ی نیما یوشیج در به کار بردن افعال، 2، 123-129
 3. محمد نژاد عالی زمینی یوسف، 1389/03/20، بررسی مسائل واژگانی زبان فارسی با نقد رویکردهای واژه گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، --، 4630-4650
 4. محمد نژاد عالی زمینی یوسف، 1391/04/27، جهانی شدن و هویت ملی، --، --
 5. محمد نژاد عالی زمینی یوسف، سام خانیانی معصومه، 1395/12/13، تحلیل ویژگی های تشبیه سلبی با تأکید بر شاهنامۀ فردوسی، --، 842-861
 6. محمد نژاد عالی زمینی یوسف، شریف نسب مریم، 1397/07/18، تاملی در چگونگی مواجه ی عقل با عشق و ایمان در اشعار عطار نیشابوری، 1، 311
 7. محمد نژاد عالی زمینی یوسف، شریف نسب مریم، 1397/07/20، تآملی در چگونگی مواجه ی عقل با عشق و ایمان در اشعار عطار نیشابوری، 1، 252
 8. محمد نژاد عالی زمینی یوسف، ذکایی فرشته، 1398/07/07، شمس الدین تبریزی: سیمرغ و عنقای مولانا، 1، 162

کتاب‌های تالیفی

 1. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و محمدجواد صالحی. گزارش ملی آموزش عالی سال 1380.:موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1381.
 2. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و احمدرضا روشن. گزارش ملی آموزش عالی تحقیقات و فناروی سال 1386.:موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1387.
 3. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و اسماعیل کاوسی. تأثیر فن آوری های نوین ارتباطی بر زبان فارسی.تهران:انتشارات شادان،1387.
 4. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف، احمدرضا روشن و سمانه مطهری. گزارش ملی آموزش عالی تحقیقات و فناوری سال1387.تهران:مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1389.
 5. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. شیوه نامة پژوهش و نگارش علمی.تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1391.
 6. محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و فاطمه بدوی. شعر و ادب پارسی پشتوانه فرهنگی ایرانیان در عصر جهانی شدن.تهران: انتشارات آکادمیک،1397.

طرح‌های در حال اجرا

فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری متون منظوم حماسی فارسی در قرن ششم هجری(مرحله اول)، جاری، 1399/06/06

طرح‌های پایان‌یافته

 1. طراحی الگوهای تدوین گزارش ملی آموزش عالی، پایان یافته، 1387/07/08
 2. شیوه نامه تدوین طرحنامه، گزارش، مقاله و پایان نامه دانشجویی، پایان یافته، 1390/08/29
 3. مطالعه تطبیقی هیأتهای امنا در کشورهای جهان به منظور ارائه چارچوب مناسب برای نظام آموزش عالی ایران، پایان یافته، 1390/12/25
 4. بررسی وضعیت زبان فارسی به مثابه زبان علمی و راهکارهای ارتقای آن، پایان یافته، 1392/11/11
 5. زبان و ادبیات فارسی، هویت ملی و جهانی شدن، پایان یافته، 1393/09/18
 6. طراحی الگویی برای ساخت دانشگاه مشتری مدار در ایران (مبتنی بر دیدگاه های دانشجویان)، پایان یافته، 1398/04/26
 7. فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی، پایان یافته، 1399/07/27
 8. فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی- مرحله دوم، پایان یافته، 1399/09/01
 9. بررسی و تحلیل انتقادی سر تحول ادبیات و دانش های ادبی در برنامه های درسی رشته زبان و ادبیات فارسی از تأسیس دانشگاه تهران تا 1395 خورشیدی، پایان یافته، 1399/12/13

راهنمایی و مشاوره  پایان نامه/رساله

 1. بررسی مقابله ای اسطوره های مفهومی عشق در اشعار هوشنگ ابتهاج و حسن منزوی، سحر چیذری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد، 1398/06/31
 2. نقد و تحلیل تأویل های شعر نو تا سال 1370، سیاوش جعفری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1391/10/04
 3. ذهن و زبان نیما از خلال نامه هایش، الهام جلالی الانکش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد، 1392/03/08
 4. حکمت سیاسی در اندیشه سیاسی سعدی شیرازی، احسان شاکری خویی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1396/12/09
 5. بن مایه های اسطوره ای زندگی(پیش از تولد تا پس از مرگ) پیران صوفیه در مناقب نامه های صوفیانه فارسی، فرزاد مروجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1397/12/22
 6. وجود در زیست جهان عرفانی مولوی و ابن عربی، علی سلمانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1399/07/21

تدریس

 1. روش تحقیق و مرجع شناسی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396-97
 2. نظم فارسی 4 - مثنوی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391-92
 3. روش تحقیق و مرجع شناسی، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398-99
 4. فارسی برای غیر فارسی زبانان مقطع میانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه دولتی سارایوو، 1392-93

عضویت در شوراها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و ...

 1. عضو شورای مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1377/09/25
 2. همکار کرسی یونسکو در مدیریت، برنامه ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی، 1388/11/20
 3. دبیر هماهنگی شورای کرسی یونسکو در مدیریت، برنامه ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی، 1389/12/25، 1390/12/25
 4. عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده زبان و ادبیات، 1390/05/11، 1392/05/11
 5. عضو شورای مدیریت پرتال علوم انسانی کشور، 1390/05/01، 1392/05/01
 6. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ادبیات، 1390/07/01، 1391/07/01
 7. عضو و دبیر کمیته مطالعات راهبردی معاونت پژوهشی، 1390/08/01، 1391/08/01
 8. نماینده پژوهشگاه در پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه با قطب علمی، 1391/11/11، 1393/11/11
 9. نماینده پژوهشگاه در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1391/11/11، 1396/11/11
 10. نماینده پژوهشگاه در پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، 1391/11/11، 1393/11/11
 11. عضو کارگروه منابع درسی کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور، 1395/08/15، 1397/05/15
 12. رئیس شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده زبان و ادبیات، 1395/09/01، 1397/09/01
 13. عضو کمیته علمی طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، 1395/11/24
 14. عضو شورای بررسی موارد خاص پژوهشگاه، 1396/11/29، 1398/11/29
 15. عضو کمیته علمی چهارمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1397/03/01، 1397/08/01
 16. عضو شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملکرد، 1397/04/31
 17. رئییس کمیته منتخب پژوهشکده ادبیات، 1397/06/04
 18. عضو کمیته علمی پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1397/11/28، 1398/08/30
 19. رئیس کمیته علمی مصاحبه دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی، 1398/04/18
 20. عضو کارگروه انتشارات پژوهشکده دانشنامه نگاری، 1398/04/26
 21. عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران، 1398/08/06، 1398/12/29
 22. عضو گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون، 1398/11/01
 23. عضو کمیته علمی ششمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1399/04/14
 24. عضو کمیته مصاحبۀ پذیرش دانشجوی دکتری، 1395/04/16، 1399/05/20
 25. نماینده پژوهشگاه در همایش مطالعات ایران شناسی، 1399/11/12، 1400/03/31
 26. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده زبان و ادبیات، 1400/02/01
 27. دبیر علمی نشست تخصصی «استعاره مفهومی در پژوهش های ادبی»، 1399/12/04، 1399/12/04

عضویت در انجمن های علمی و تخصصی

    1. انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی
    2. انجمن نقد ادبی ایران
    3. انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی
    4. عضو قطب علمی زبان شناسی پیکره ای

فعالیت‌های اجرایی

 1. مدیر گروه تکنولوژی آموزشی، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از سال 1377 تا سال 1382
 2. مشاور و مسئول حوزه معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1390تا سال 1391
 3. رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از خرداد سال 1395تا اسفند سال 1399
 4. مدیر مسئول و جانشین سردبیر دو فصلنامۀ علمیپژوهشی کهن نامۀ ادب پارسی

داوری‌ نشریات، همایش ها و ...

 1. داوری نشریات علمی کهن نامۀ ادب پارسی، ادبیات عرفانی، متن پژوهی ادبی، پژوهش نامه زنان،پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، مطالعات عرفانی و اسطوره شناختی
 2. کنفرانس علمی- بین المللی آموزش و جهانی شدن، 1391/07/11
 3. کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن، 1391/07/11
 4. هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، 1394/11/28
 5. چهارمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1397/04/27
 6. چهارمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1397/04/27
 7. نخستین همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران (کارنامه ایرج افشار)، 1398/11/29

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۰