فریدون شیرین کام

تعداد بازدید:۳۴۸۸

 

مشخصات فردی
نام فریدون
نام خانوادگی شیرین کام
سال تولد 1339
میزان آشنایی با زبان انگلیسی : نسبی در حد متون تخصصی سیاسی
آشنایی با زبان عربی
مدارک تحصیلی
 • اخذ مدرک کارشناسی ادبیات عرب دانشگاه تهران 1364-1367
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 1378-1375
 • پایان نامه: تاثیر ساختار سیاسی بر فرهنگ سیاسی (دوره پهلوی اول)
سوابق اداری
 • فعالیت آموزشی در مدارس آستانه اشرفیه و تهران 1383- 1368
 • معاون مدیرکل دفتر رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و رئیس گروه تدوین سیاستها و برنامه های رفاه و سه سال کارشناس دفتر رفاه اجتماعی1389- 1383
 • کارشناس مدیریت همکاری های علمی و پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391-1389
آثار منتشر شده
کتاب
 • "موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی" (مطالعه موردی خاندان لاجوردی)، علی اصغر سعیدی - فریدون شیرین کام 1384، گام نو
 • "موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی" (محمد رحیم ایروانی)، علی اصغر سعیدی- فریدون شیرین کام،1388، گام نو
 • "موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی" (حاج محمد تقی برخوردار)، علی اصغر سعیدی- فریدون شیرین کام،1388، گام نو
 • فریدون شیرین کام- ایمان فرجام نیا " پیشگامان رشد" اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران1390 ، 1389.این کتاب بار اول به بررسی زندگی 15 فعال اقتصادی و بار دوم 30 فعال اقتصادی توسط اتاق بازرگانی منتشر گردید.
 • جلد دوم "پیشگامان رشد " و کتاب "زندگی نامه سید محمد گرامی" (هر دو این کتاب در سال 1391 منتشر می گردد )
 • فریدون شیرین کام"راه پیشرفت زندگی کارنامه سید محمد گرامی " تسنیم نگار، 1391.
 • فریدون شیرین کام - ایمان فرجام نیا " سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران" فرهنگ صبا،1393. )
 • کتاب در دست انتشار = فریدون شیرین کام " زندگی یک صنعتگر، کارنامه حاج حسن تفضلی "
مقالات
 • زندگینامه ابن ثلجی : دائره المعارفاسلامی جلد 3 ، سال 1376 شماره مقاله 1012
 • "ویژگیهای سرمایه داری خانوادگی با تاکید بر خاندان لاجوردی " : فصلنامه جامعه و اقتصاد ، شماره 7 بهار 1385
 • "جیره بندی مواد غذایی در ایران طی سال های 1321-1324 ش" شهرام یوسفی فر – فریدون شیرین کام . فصل نامه تاریخ روابط خارجی ش 46 بهار 1390 ص 184-159
 • "انعکاس تاثیرات جنگ جهانی دوم در بروز بحران مواد غذایی در ایران در اسناد کمسیون عرایض مجلس شورای ملی "سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس ، 26اردبیهشت 1391 در میدان بهارستان
 • گفتگو با ماهنامه مهرنامه "تراژدی صنعتگران بدفرجام " مرداد 1389
 • گفتگو با ماهنامه مهرنامه در باره "کنش گران تجاری و صنعتی" 1390
 • "نقدی بر کتاب " مدرسه رفاه " دکتر کرمی پور، ماهنامه مهرنامه ، 1390
 • گفتگو با ماهنامه توسعه و صنعت "درباره فعالیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع عصر پهلوی" اردبیهشت 1391
 • ارائه مقاله "نقش کارآفرینان اقتصادی در دوران پهلوی" در سمینار دو سالانه اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس 1383
 • مقاله "درباره تجارب کارآفرینی در ایران" سمینار اتاق بازرگانی ایران 1389
 • همچنین چند مقاله، گفتگو و معرفی کتاب در ماهنامه کتاب = تاریخ و جغرافیا درباره "تکنولوژی و صنعت در ایران  1390" روزنامه "دنیای اقتصاد"، "سرمایه" و "بهار"، مجله صنعت کفش : "برادران عمید حضور و کفش بلا" و مربوط به تاریخ اقتصادی ایران سالهای 1385/ 1389
 • گفتگو با ماهنامه توسعه و صنعت " در باره فعالیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع عصر پهلوی " اردبیهشت 1391.
 • " از خاطره تا تاریخ شفاهی " نقدی بر کتاب سیاست و تکنوکراسی، رضا نیازمند" مهرنامه بهمن 1393 ص 129-127.
 • " کفش بلا جابجایی قدرت در توزیع و بنکداری " مجله تجارت فردا 18 بهمن 1393 ص 99-98. " نگرش مردم ایران به صاحبان ثروت" سالنامه شرق اسفند 1393 ص 191-190.
 • " گفتگو شیرین کام با دکتر علیمحمد طرفداری و عطا بهرامی پیرامون دوره پهلوی اول " 12 خرداد 1393، سایت سخن آن لاین.
 • تجربه چپ ایرانی و نتایج مصیبت بار امر سیاسی " مجله فرهنگ امروز شماره 2، آبان 1393 ، ص 91-90.
 •  همچنین در همین شماره مصاحبه فریدون شیرین کام با محمد مالجو پیرامون " سوسیالیسم علیه سرمایه داری " ص 102-98.
 • در شماره اول مجله فرهنگ ، مهر 1393 " علل نوگرائی رضاشاه".
 • " نقدی بر کتاب اسناد قم دوره رضا شاه" مجله اسناد بهارستان ، زمستان 1393.

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶