طرح های چاپ شده

تعداد بازدید:۱۳۵۳

طرح تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی : دکتر علیرضا ملایی توانی، لیدا ملکی، سید محمد محمدی ۱۳۹۶

-         کتاب اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی

-         کتاب اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران

-         کتاب اسنادی از مرکز اسناد فرهنگی آسیا

-         کتاب اسنادی از پژوهشگاه علوم انسانی در دوره پهلوی

-         کتاب اسنادی از مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها