ارتباط با ما

تعداد بازدید:۲۱۳۹

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ۳-۸۸۰۴۶۸۹۱-۰۲۱ و ۸۸۰۶۶۰۵۱-۰۲۱

 

نام، نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

شماره تلفن داخلی

عبدالرحمن حسنی فر

hassanifar@yahoo.com

226

علیرضا ملایی توانی

mollaiynet@yahoo.com

223

شهرام یوسفی فر

shyousefifar@yahoo.com

227

سید رحیم ربانی زاده

  rabbanizadeh@ihcs.ac.ir

211

پروین ترکمنی آذر

ptorkamanyazar@ gmail.com

225

صفورا برومند

s.borumand@ihcs.ac.ir

225

الهام ملک زاده

elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir

225

نیره دلیر

dalirnh@yahoo.com  

227

امیر احمدزاده

ahmadzadeamir20@yahoo.com

224

مهسا ویسی

mahsaveisi@yahoo.com

227

لیدا ملکی راسته کناری

maleki_lida@yahoo.com

224

فریدون شیرین کام

fsh_39@yahoo.com

226

سید محمد محمدی

mohammadi_mhm@yahoo.com

226

مینو محسنی

mohseny46@yahoo.com

223